Search result for

limp

(100 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limp-, *limp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limp[N] การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก, See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก, Syn. lameness
limp[VI] เดินโขยกเขยก, See also: เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, Syn. hobble
limp[ADJ] ปวกเปียก, See also: อ่อนปวกเปียก
limp[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อ่อนกำลัง, ไร้เรี่ยวแรง, Syn. weary, tired, fatigued
limp[ADJ] อ่อน, See also: นุ่มนิ่ม
limpet[N] หอยทะเลที่มักพบติดอยู่ตามหินใต้น้ำ
limpid[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
limpid[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, Syn. calm
limpid[ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid
limply[ADV] อย่างเหนื่อยอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
blimp(บลิมพฺ) n. เรือเหาะลำเล็ก,เรือเหาะ
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling

English-Thai: Nontri Dictionary
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋
limpet(n) หอยทาก,หอยนมสาว
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
limpsy(adj) อ่อน,ไม่มีแรง,ปวกเปียก,เหนื่อยอ่อน
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limpเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก, [การแพทย์]
Limp Length Discrepancyความแตกต่างกันในความยาวของขาทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is just what I need. A limp during the wedding.นี่ไม่ใช่อะไรที่ต้องการเลย เดินกระเผลกตอนงานแต่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Then kindly limp, stagger, or crawl to my office this afternoon.ดีมาก งั้นช่วย กระเพลก หรือ คลาน มาที่ออฟฟิสผม บ่ายนี้ทีสิ Confessions of a Shopaholic (2009)
I see you have limpet mines here aswell, and I..ผมเห็นคุณมีไอ้หน้าตาเหมือนหอย อยู่ตรงนั้น District 9 (2009)
Gonna be the limp leading the blind.กำลังเริ่มมองไม่เห็น House Divided (2009)
The limp leading the blind.มันเริ่มจะบอด House Divided (2009)
That's a lot clearer than "the limp leading the blind."มันน่าจะทำให้สะอาดขึ้นมากกว่าตาบอดนะ House Divided (2009)
And what's with the limp?ทำไมกระเผลกแบบนั้น? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Ha! Those dogs are trained to limp.ฮา สุนัขพวกนั้นถูกฝึกให้ดูน่าสงสาร Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Don't people limp in every country?ไม่มีประเทศไหนที่คนเดินโขยกเขยกหรอก The Bond in the Boot (2009)
Bunch of limp-dick science majors.แหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์โง่เขลา Avatar (2009)
Limp football.ฟุตบอล The Blind Side (2009)
And he carried a walking stick, on account of he limped.แล้วเขาถือไม้เท้า เผื่อว่าเขาจะลื่นล้ม Polly Wants a Crack at Her (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limpHe walked with a limp.
limpThe German Shepherd was limping down the street.
limpAn old woman limped along the street.
limpThe hat got wet and went limp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียก[ADJ] limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
โขยก[V] limp, See also: walk lamely, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการโขยกเขยกไปมาอยู่ข้างๆ บ้าน, Thai definition: เดินหรือวิ่งด้วยอาการคล้ายกระโดด
เขยก[V] hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
ความอ่อนตัว[N] softness, See also: limpness, Syn. ความแข็งตัว
กะโผลกกะเผลก[V] hobble, See also: limp, stumble, Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก, Example: จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
ง่องแง่ง[ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
โผลกเผลก[ADV] limpingly, See also: lamely, Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: เขายังต้องเดินโผลกเผลกไปอีกนานหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
แผละ[ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง
โผลกเผลก[ADV] lamely, See also: limpingly, Syn. กะโผลกกะเผลก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: หลังจากอุบัติเหตุคราวนั้น เขาก็ต้องเดินโผลกเผลกมาตลอดเพราะขาใช้การได้ไม่เหมือนเดิม, Thai definition: กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid   FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōngsai) EN: transparency   FR: limpidité [f]
ความใสแจ๋ว[n.] (khwām saijaeo) FR: limpidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMP    L IH1 M P
LIMPS    L IH1 M P S
LIMPED    L IH1 M P T
LIMPERT    L IH1 M P ER0 T
LIMPETS    L IH1 M P AH0 T S
LIMPING    L IH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limp    (v) (l i1 m p)
limps    (v) (l i1 m p s)
limped    (v) (l i1 m p t)
limpet    (n) (l i1 m p i t)
limpid    (j) (l i1 m p i d)
limply    (a) (l i1 m p l ii)
limpets    (n) (l i1 m p i t s)
limping    (v) (l i1 m p i ng)
limpidly    (a) (l i1 m p i d l ii)
limpness    (n) (l i1 m p n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlaff; schlapp; welk; müde {adj} | schlaffer | am schlaffestenlimp | limper | limpest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
びっこを引く;跛を引く[びっこをひく, bikkowohiku] (exp,v5k) to limp [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, ] limpid [Add to Longdo]
瘫软[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp; weak [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] limp [Add to Longdo]
[pán, ㄆㄢˊ, / ] limp [Add to Longdo]
[bié, ㄅㄧㄝˊ, ] limp [Add to Longdo]
酥麻[sū má, ㄙㄨ ㄇㄚˊ, ] limp and numb (of limbs) [Add to Longdo]
酸软[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp and painful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limp \Limp\ (l[i^]mp), v. i. [imp. & p. p. {Limped} (l[i^]mt;
   215); p. pr. & vb. n. {Limping}.] [Cf. AS. lemphealt lame,
   OHG. limphen to limp, be weak; perh. akin to E. lame, or to
   limp, a [root]120.]
   To halt; to walk lamely. Also used figuratively. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limp \Limp\, n.
   A manner of walking in which the movement of one or both legs
   is noticeably abnormal, usually due to injury or disease; a
   halt; the act of limping.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limp \Limp\, n. (Ore Washing)
   A scraper for removing poor ore or refuse from the sieve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limp \Limp\, a. [Cf. Icel. limpa limpness, weakness, and E. lap,
   n., lop, v. t. Cf. {Limber}, a.]
   1. Flaccid; flabby, as flesh. --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking stiffness; flimsy; as, a limp cravat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limp
   adj 1: not firm; "wilted lettuce" [syn: {limp}, {wilted}]
   2: lacking in strength or firmness or resilience; "gave a limp
     handshake"; "a limp gesture as if waving away all desire to
     know" G.K.Chesterton; "a slack grip"
   n 1: the uneven manner of walking that results from an injured
      leg [syn: {hitch}, {hobble}, {limp}]
   v 1: walk impeded by some physical limitation or injury; "The
      old woman hobbles down to the store every day" [syn:
      {limp}, {gimp}, {hobble}, {hitch}]
   2: proceed slowly or with difficulty; "the boat limped into the
     harbor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top