ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luculent

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luculent-, *luculent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luculent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luculent*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luculent[ADJ] ชัดเจน, Syn. lucid

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุวิมล[ADJ] clear, See also: lucent, lucid, luculent, Syn. กระจ่าง, บริสุทธิ์, แจ่ม, ชัดเจน, Notes: (สันสกฤต)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luculent \Lu"cu*lent\, a. [L. luculentus, from lux, lucis,
   light.]
   1. Lucid; clear; transparent. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear; evident; luminous. " Most luculent testimonies."
    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Bright; shining in beauty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Most debonair and luculent lady.   --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luculent
   adj 1: (of language) transparently clear; easily understandable;
       "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a
       luculent oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a
       crystal clear explanation"; "a perspicuous argument"
       [syn: {limpid}, {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal
       clear}, {perspicuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top