ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癱-, *癱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癱, tān, ㄊㄢ] paralysis, palsy, numbness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  難 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘫痪[tān huàn, ㄊㄢ ㄏㄨㄢˋ, / ] paralysis, #10,232 [Add to Longdo]
[tān, ㄊㄢ, / ] paralyzed, #14,434 [Add to Longdo]
瘫软[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp; weak, #44,648 [Add to Longdo]
瘫子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] paralyzed person, #110,087 [Add to Longdo]
风瘫[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 瘓|瘫痪, #226,707 [Add to Longdo]
疯瘫[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 瘓|瘫痪, #339,422 [Add to Longdo]
截瘫[jié tān, ㄐㄧㄝˊ ㄊㄢ, / ] paraplegia; paralysis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or one side of your body would be, like, totally paralyzed.[CN] 或是身體的一邊會 Are We Done Yet? (2007)
It cuts the nerve cortex instantly paralyzing your victim[CN] 那會導致神經外層撕斷 傷者立即 Naked Weapon (2002)
There are no medicines, travelling by bus or car is finished.[CN] 藥物供應不足,交通 Werckmeister Harmonies (2000)
- There's some paralysis.[CN] -天啊,有多嚴重? -他部分 Two Tonys (2004)
I guess I'd still be in that crashed rover. You saved my life.[CN] 我估計現在還躺在瘓的探路車裡 你救了我 Moon (2009)
At best you'd be left paralyzed, mute or blind.[CN] 至少也會瘓 變啞或變瞎 Youth Without Youth (2007)
Still is.[CN] 牠瘓了, 跟死了差不多 Room of Death (2007)
His body is paralyzed with shock, but his mind is alert[CN] 他身體因為撞擊而瘓,但他神志清醒 3 Idiots (2009)
She could've been paralyzed or scarred up, and you got a puss on?[CN] 她可能會因此喝或留下傷疤 你卻裝個臭臉? Irregular Around the Margins (2004)
And as the weather systems die down, the seismic activity peaks, when the rotation of the planet stops.[CN] 整個天氣系統瘓 在地球完全停轉之後 地震活動更加頻繁 2012 Doomsday (2008)
It is impossible to check every container without essentially stopping global commerce.[CN] 如果要檢查每個貨櫃的話 那將可能造成... 全球經濟 Cold Cuts (2004)
Richard is paralyzed for life and in a wheelchair.[CN] 理查德終身瘓了,一生只能與輪椅作伴了。 Bowling for Columbine (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top