ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stagger

S T AE1 G ER0   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stagger-, *stagger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stagger[VI] เซ, See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน, Syn. reel, totter, sway
stagger[VT] ทำให้สะดุด, See also: ทำให้โซเซ, Syn. stumble, sway
stagger[VT] ทำให้ลังเล, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย, Syn. astonish, amaze, stun
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around
stagger around[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Bloody Mary first thing, a bite at the King's Head, couple at The Little Princess, stagger back here and bang...ไป บัลดี้แมรี่ ก่อนเลย แล้วก็ไปต่อที่ คิงส์เฮด แล้วก็อีกซักพักที่ ลิเติ้ล ปริ๊นเซส แล้วก็กลับมาซัดเหล้าที่นี่ต่อ Shaun of the Dead (2004)
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ? Ending Happy (2007)
You stagger to your car and then you start it all over again the next day.คุณเดินโซเซกลับไปที่รถ และทำมันอีกครั้ง ในวันต่อไป Saw V (2008)
- Yeah. I forgot to stagger the timing of my exit with shirley's.- คุณลืมอะไรเหรอ? Social Psychology (2009)
But not the same amount of time, or it'll look like a pattern. Stagger it.แต่ไม่ใช่เวลาเดียวหลายคน จะดูแบบแผนไป ค่อยๆย่อง Foreign Exchange (2010)
But vary it so the stagger doesn't look like a pattern.ย่องให้แตกต่างหน่อย เหมือนไม่ใช่แบบแผน Foreign Exchange (2010)
Should be plenty of room for six sleeping bags, if we stagger them.คงมีห้องพอให้ถุงนอนหกที่นะ ถ้าเราจะไปเมาหน่อย Errand Boy (2010)
So we're gonna stagger the performances so that each and every one of you has a lot of time to dance with your dates.เราจะทำให้การแสดง ดูตื่นตาตื่นใจ และพวกนายแต่ละคน Prom Queen (2011)
It staggers to think this house so recently a tomb.มันเดินโซเซที่จะคิดว่า บ้านหลังนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อให้หลุมฝังศพ Empty Hands (2012)
And Creed staggers back. Body!และครีดเดินโซเซกลับ Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staggerBut somehow, he managed to stagger to the doors.
staggerNothing can ever stagger her belief.
staggerStaggering sums of money.
staggerThe citizens staggered under the heavy bombing.
staggerThe company is attempting to stagger work hours.
staggerYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ซ่องแซ่ง[ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ซวนเซ[V] stagger, See also: dodder, Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน, Example: ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด, Thai definition: เซถลาไปมา
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAGGER S T AE1 G ER0
STAGGERS S T AE1 G ER0 Z
STAGGERED S T AE1 G ER0 D
STAGGERING S T AE1 G ER0 IH2 NG
STAGGERINGLY S T AE1 G ER0 IH2 NG L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stagger (v) stˈægər (s t a1 g @ r)
staggers (v) stˈægəz (s t a1 g @ z)
staggered (v) stˈægəd (s t a1 g @ d)
staggerer (n) stˈægərər (s t a1 g @ r @ r)
staggerers (n) stˈægərəz (s t a1 g @ r @ z)
staggering (v) stˈægərɪŋ (s t a1 g @ r i ng)
staggeringly (a) stˈægərɪŋliː (s t a1 g @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter, #33,919 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] stagger; sway from side to side, #50,520 [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] stagger; sway from side to side, #56,067 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
時差出勤[じさしゅっきん, jisashukkin] (n) staggered work hours [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\, n.
   1. An unsteady movement of the body in walking or standing,
    as if one were about to fall; a reeling motion; vertigo;
    -- often in the plural; as, the stagger of a drunken man.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Far.) A disease of horses and other animals, attended
    by reeling, unsteady gait or sudden falling; as, parasitic
    staggers; apopletic or sleepy staggers.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Bewilderment; perplexity. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Stomach staggers} (Far.), distention of the stomach with
    food or gas, resulting in indigestion, frequently in
    death.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\ (-g[~e]r), v. i. [imp. & p. p. {Staggered}
   (-g[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Staggering}.] [OE. stakeren,
   Icel. stakra to push, to stagger, fr. staka to punt, push,
   stagger; cf. OD. staggeren to stagger. Cf. {Stake}, n.]
   1. To move to one side and the other, as if about to fall, in
    standing or walking; not to stand or walk with steadiness;
    to sway; to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       Deep was the wound; he staggered with the blow.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to stand firm; to begin to give way; to fail.
    "The enemy staggers." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To begin to doubt and waver in purpose; to become less
    confident or determined; to hesitate.
    [1913 Webster]
 
       He [Abraham] staggered not at the promise of God
       through unbelief.           --Rom. iv. 20.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\, v. t.
   1. To cause to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       That hand shall burn in never-quenching fire
       That staggers thus my person.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to doubt and waver; to make to hesitate; to make
    less steady or confident; to shock.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever will read the story of this war will find
       himself much staggered.        --Howell.
    [1913 Webster]
 
       Grants to the house of Russell were so enormous, as
       not only to outrage economy, but even to stagger
       credibility.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To arrange (a series of parts) on each side of a median
    line alternately, as the spokes of a wheel or the rivets
    of a boiler seam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stagger
   n 1: an unsteady uneven gait [syn: {lurch}, {stumble},
      {stagger}]
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]
   2: walk with great difficulty; "He staggered along in the heavy
     snow" [syn: {stagger}, {flounder}]
   3: to arrange in a systematic order; "stagger the chairs in the
     lecture hall" [syn: {stagger}, {distribute}]
   4: astound or overwhelm, as with shock; "She was staggered with
     bills after she tried to rebuild her house following the
     earthquake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top