ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limping

L IH1 M P IH0 NG   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limping-, *limping*, limp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limping[ADJ] ที่คลานไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bapu, she is limping again.บาปู มันเดินเป๋อีกแล้ว Gandhi (1982)
Oh, he'd always come limping back.โอ้ เขากลับมาแบบเหนื่อยอ่อนเสมอ Swap Meat (2010)
♪ has left me limping♪ has left me limping ♪ With You I'm Born Again (2010)
You may see me as a limping freak of nature.แม้ว่าคุณจะเรียกฉันว่าตัวประหลาด Haunters (2010)
Mr. Mancini is going to be limping for the rest of his life, and I'm not talking emotionally.คุณแมนซินี่กำลังจะเป็นง่อย ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา \และฉันก็ไม่อยากจะใช้อารมณ์กับเรื่องแบบนี้ Of Mouse and Man (2012)
So, he was probably walking or limping on this injury for several few days.ดังนั้น เขามีความเป็นไปได้ ที่จะเดิน หรือเดินเขยก จากการบาดเจ็บนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อน The Fact in the Fiction (2013)
I sat on a toilet so long, my feet fell asleep, then I noticed limping was getting MeowMeowBeenz, so I just kind of started committing.ฉันนั่งชักโครกนานไป เท้าเลยชา จากนั้นพอรู้ว่าเดินขาเป๋ แล้วได้เหมียวๆบีนซ์ ฉันก็เลยทำต่อไป App Development and Condiments (2014)
Well, considering you're one tremble away from limping out of here I'd say I'm close enough.เหรอ กลัวสั่นสู้แล้วนายจะไม่รอด จ่อยังงี้ไม่พลาด xXx: Return of Xander Cage (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limpingThe German Shepherd was limping down the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่องแง่ง[ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
โผลกเผลก[ADV] limpingly, See also: lamely, Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: เขายังต้องเดินโผลกเผลกไปอีกนานหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โผลกเผลก[ADV] lamely, See also: limpingly, Syn. กะโผลกกะเผลก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: หลังจากอุบัติเหตุคราวนั้น เขาก็ต้องเดินโผลกเผลกมาตลอดเพราะขาใช้การได้ไม่เหมือนเดิม, Thai definition: กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ขจอก[ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMPING L IH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limping (v) lˈɪmpɪŋ (l i1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limp \Limp\ (l[i^]mp), v. i. [imp. & p. p. {Limped} (l[i^]mt;
   215); p. pr. & vb. n. {Limping}.] [Cf. AS. lemphealt lame,
   OHG. limphen to limp, be weak; perh. akin to E. lame, or to
   limp, a [root]120.]
   To halt; to walk lamely. Also used figuratively. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limping
   n 1: disability of walking due to crippling of the legs or feet
      [syn: {lameness}, {limping}, {gimp}, {gimpiness},
      {gameness}, {claudication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top