ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limpidly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limpidly-, *limpidly*, limpid
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously
แจ่ม[jaem] (adj) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid  FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
ความโปร่งใส[khwām prōngsai] (n) EN: transparency  FR: limpidité [ f ]
ความใสแจ๋ว[khwām saijaeo] (n) FR: limpidité [ f ]
กระจ่าง[krajāng] (adj) EN: distinct ; clear  FR: clair ; limpide
น้ำใส[nām sai] (n, exp) EN: clear water  FR: eau limpide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide
ใส[sai] (x) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded  FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[saijaeo] (adj) EN: transparent  FR: limpide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limpidly
limpid
limpidity

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limpid(adj) ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
limpid(adj) สงบ, See also: เงียบ, Syn. calm
limpid(adj) ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent

English-Thai: Nontri Dictionary
limpid(adj) ใส, กระจ่าง, ชัดเจน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He may nοt have lοοked at that phοtοgraph fοr years.Eine Unterart von Pelleus Limpida. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
He lοοked at it and there was sοmething familiar abοut it, then he lοοked up and saw the same face cοming tοwards him.Pelleus Limpida Dysonii. Er nannte sie nach mir. Gratuliere! Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋ว(adj) clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai Definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
ความใส(n) brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澄清[chéng qīng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ,  ] clear (of liquid); limpid; to clarify; to make sth clear; to be clear (about the facts) #9,335 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] clear; limpid; to clarify; to purify; surname Cheng #14,552 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] clear; limpid (of water) #33,130 [Add to Longdo]
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ,  ] limpid #97,001 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit { f }limpidness [Add to Longdo]
durchsichtiglimpid [Add to Longdo]
durchsichtig { adv }limpidly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limpidly
   adv 1: in a clear and lucid manner; "this is a lucidly written
       book" [syn: {lucidly}, {pellucidly}, {limpidly},
       {perspicuously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top