ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limpid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limpid-, *limpid*, limpi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limpid(adj) ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
limpid(adj) สงบ, See also: เงียบ, Syn. calm
limpid(adj) ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent

English-Thai: Nontri Dictionary
limpid(adj) ใส, กระจ่าง, ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่ม[jaem] (adj) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid  FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
ความโปร่งใส[khwām prōngsai] (n) EN: transparency  FR: limpidité [ f ]
ความใสแจ๋ว[khwām saijaeo] (n) FR: limpidité [ f ]
กระจ่าง[krajāng] (adj) EN: distinct ; clear  FR: clair ; limpide
น้ำใส[nām sai] (n, exp) EN: clear water  FR: eau limpide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide
ใส[sai] (x) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded  FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[saijaeo] (adj) EN: transparent  FR: limpide
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limpid (j) lˈɪmpɪd (l i1 m p i d)
limpidly (a) lˈɪmpɪdliː (l i1 m p i d l ii)
limpidity (n) lˈɪmpˈɪdɪtiː (l i1 m p i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, ] limpid, #97,001 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limpid \Lim"pid\ (l[i^]m"p[i^]d), a. [L. limpidus; akin to Gr.
   la`mpein to shine: cf. F. limpide. Cf. {Lamp}.]
   1. Characterized by clearness or transparency; clear; as, a
    limpid stream.
    [1913 Webster]
 
       Springs which were clear, fresh, and limpid.
                          --Woodward.
 
   2. Clear and unambiguous; lucid; easy to understand; -- of
    speech and writing; as, limpid prose.
    [PJC]
 
   3. Calm, untroubled, and without worry; serene.
    [PJC]
 
   Syn: Clear; transparent; pellucid; lucid; pure; crystal;
     translucent; bright.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limpid
   adj 1: clear and bright; "the liquid air of a spring morning";
       "eyes shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes"
       [syn: {liquid}, {limpid}]
   2: transmitting light; able to be seen through with clarity;
     "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal clear
     skies"; "could see the sand on the bottom of the limpid
     pool"; "lucid air"; "a pellucid brook"; "transparent crystal"
     [syn: {crystalline}, {crystal clear}, {limpid}, {lucid},
     {pellucid}, {transparent}]
   3: (of language) transparently clear; easily understandable;
     "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a luculent
     oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a crystal clear
     explanation"; "a perspicuous argument" [syn: {limpid},
     {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal clear},
     {perspicuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top