ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瘫-, *瘫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瘫, tān, ㄊㄢ] paralysis, palsy, numbness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  难 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 2,823

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] paralyzed, #14,434 [Add to Longdo]
[tān huàn, ㄊㄢ ㄏㄨㄢˋ, / ] paralysis, #10,232 [Add to Longdo]
[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp; weak, #44,648 [Add to Longdo]
[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] paralyzed person, #110,087 [Add to Longdo]
[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|痪, #226,707 [Add to Longdo]
[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|痪, #339,422 [Add to Longdo]
[jié tān, ㄐㄧㄝˊ ㄊㄢ, / ] paraplegia; paralysis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can draw back here to softer ground too soft for cavalry and make our stand against their infantry.[CN] 我们退至这边的软地 痪他的骑兵 然后与步兵决一死战 Cleopatra (1963)
And then, I guess it was about a year ago... shejust seemed to give up hope of ever getting well... and took to her bed more or less permanently.[CN] 然后,大概是一年前... 她看起来就像是放弃了康复的希望... 像痪了一样躺在床上 Sorry, Wrong Number (1948)
"while he fed a bagful of doughnuts to a horse.[CN] 迪斯先生喂马吃甜甜圈 使得交通 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'm frozen with fear, as if hypnotized.[CN] "恐惧痪了我 仿佛我被催眠了" Lake of the Dead (1958)
Look, Mac, I'm a paraplegic...[CN] 朋友 我下半身 The Killing (1956)
Her whole body had gone soft when I slugged her with it.[CN] 我以此给她一击时她全身软 Dead Reckoning (1947)
Well, of course, his wife's paralysed from the waist down.[CN] 当然是因为她是痪的 A Kind of Loving (1962)
- So I've got a paralytic grandmother.[CN] -我就有个痪的祖母 I vinti (1953)
My arms were paralyzed.[CN] 我的手臂疾了 Leave Her to Heaven (1945)
He became paralysed.[CN] 他痪了 Casanova 70 (1965)
Without ball bearings, the entire German armament industry... will slow to a halt.[CN] 没有了滚珠轴承... 德国的军火工业会 Twelve O'Clock High (1949)
We have photographs to substantiate this episode, and others of him jumping about a fire engine.[CN] 使交通痪将近一个小时 我们甚至还有照片可以证明 另一张照片显示了 迪斯先生跳上消防车 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top