ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pellucid

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pellucid-, *pellucid*, pelluci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellucid[ADJ] โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent

English-Thai: Nontri Dictionary
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellucid    (j) pˈɛlˈuːsɪd (p e1 l uu1 s i d)
pellucidly    (a) pˈɛlˈuːsɪdliː (p e1 l uu1 s i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pellucid \Pel*lu"cid\, a. [L. pellucidus; per (see {Per-}) +
   lucidus clear, bright: cf. F. pellucide.]
   Transparent; clear; limpid; translucent; not opaque.
   "Pellucid crystal." --Dr. H. More. "Pellucid streams."
   --Wordsworth.
   [1913 Webster] Pellucidity

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pellucid
   adj 1: transmitting light; able to be seen through with clarity;
       "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal
       clear skies"; "could see the sand on the bottom of the
       limpid pool"; "lucid air"; "a pellucid brook";
       "transparent crystal" [syn: {crystalline}, {crystal
       clear}, {limpid}, {lucid}, {pellucid}, {transparent}]
   2: (of language) transparently clear; easily understandable;
     "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a luculent
     oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a crystal clear
     explanation"; "a perspicuous argument" [syn: {limpid},
     {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal clear},
     {perspicuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top