Search result for

lucid

(51 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucid-, *lucid*, luci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucid[ADJ] สว่าง, Syn. bright, shining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate

English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucid๑. เป็นมัน๒. ใส [มีความหมายเหมือนกับ hyaline]๓. โปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ transparent] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucid intervalช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lucidum, Stratumสตราตัมลูซิดัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's not lucid. Shh.ตอแหล ตูโอของฉันไม่เคยโกหก Grilled (2009)
He said i was completely lucid.เค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติเค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติดีอยู่ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
He's lucid. Go page Shepherd.ผิดปกติแน่ ๆ New History (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
You think he's lucid?คุณคิดว่าเขาได้สติ? Haunted (2009)
Tapetum lucidum of the American coyote glows orange when light strikes the retina.ม่านตาเทพีตัม ของสุนัขป่าอเมริกัน จะส่องประกายเป็นสีส้ม เมื่อมีแสงกระทบเรติน่า The X in the File (2010)
And he's lucid?เขาบอกว่าเขาต้องการอะไร Wildfire (2010)
Very lucid presentation.- นำเสนอได้ชัดเจน Can You Hear Me Now? (2010)
She's lucid.เธอได้สติ Pilot (2010)
You've lost your mind and you're never lucid... for very long, so listen up.คุณทวดความจำเลอะเลือน จำอะไร ไม่ค่อยได้นาน ดังนั้นฟังให้ดีๆ Dead Tooth (2010)
Lucida Grande, maybe?Lucida Grande เหรอ? The Sniffles (2010)
But people who are possessed have periods of lucidity. That's my point.แต่คนที่โดนผีสิง จะมีบางช่วงที่คืนสติ นั่นแหละสำคัญ The Rite (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCID    L UW1 S AH0 D
LUCIDA    L UW0 CH IY1 D AH0
LUCIDO    L UW0 CH IY1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucid    (j) (l uu1 s i d)
lucidly    (a) (l uu1 s i d l ii)
lucidity    (n) (l uu1 s i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
カメラルシダ;カメラルーシダ[, kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) {Buddh} adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things) [Add to Longdo]
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucid \Lu"cid\, a. [L. lucidus, fr. lux, lucis, light. See
   {Light}, n.]
   1. Shining; bright; resplendent; as, the lucid orbs of
    heaven.
    [1913 Webster]
 
       Lucid, like a glowworm.        --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       A court compact of lucid marbles.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear; transparent. " Lucid streams." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Presenting a clear view; easily understood; clear.
    [1913 Webster]
 
       A lucid and interesting abstract of the debate.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Bright with the radiance of intellect; not darkened or
    confused by delirium or madness; marked by the regular
    operations of reason; as, a lucid interval.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Luminous; bright; clear; transparent; sane; reasonable.
     See {Luminous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucid
   adj 1: (of language) transparently clear; easily understandable;
       "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a
       luculent oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a
       crystal clear explanation"; "a perspicuous argument"
       [syn: {limpid}, {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal
       clear}, {perspicuous}]
   2: having a clear mind; "a lucid moment in his madness"
   3: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]
   4: transmitting light; able to be seen through with clarity;
     "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal clear
     skies"; "could see the sand on the bottom of the limpid
     pool"; "lucid air"; "a pellucid brook"; "transparent crystal"
     [syn: {crystalline}, {crystal clear}, {limpid}, {lucid},
     {pellucid}, {transparent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top