ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lucid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucid-, *lucid*, luci
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucid(adj) สว่าง, Syn. bright, shining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, สามารถเข้าใจได้ง่าย, ฉลาด, หลักแหลม, มีเหตุผล, มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining, bright
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน, อธิบาย, ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate

English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง, ความแจ่มแจ้ง, ความสว่าง, ความโปร่งใส
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง, อธิบาย, ชี้แจง, ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง, การอธิบาย, การชี้แจง, การชี้ให้เห็น
pellucid(adj) ใสแจ๋ว, โปร่งใส, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucid๑. เป็นมัน๒. ใส [ มีความหมายเหมือนกับ hyaline ]๓. โปร่งใส [ มีความหมายเหมือนกับ transparent ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucid intervalช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're so lucid sometimes, it's just disgusting.บางครั้งคุณก็ชัดเจนเกิน น่ากลัวจริงนะ Basic Instinct (1992)
She's barely lucid enough to form word endings, much less plan a series of attacks on Nigel's life.เธอค่อนข้างชัดเจนพอที่จะใช้คำลงท้าย มากกว่าแผนในการเอาชีวิตไนเจิล American Duos (2007)
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย 1408 (2007)
Very lucid presentation.- นำเสนอได้ชัดเจน Can You Hear Me Now? (2010)
That's a pretty lucid plan for a nut job.มันโจ่งแจ้งไปนะ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Well, I hate to tell you, but I'm more lucid than I've ever been.ฉันเกลียดที่จะพูดแบบนี้ แต่ฉันเข้าใจ มากกว่าที่เคยแล้ว You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
He's been treated for depression, but he's more lucid now he's back on his meds.เขาเคยได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้า แต่เขามีมากขึ้นตอนนี้ เขากลับมารักษาอีกครั้ง Volcanalis (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lucid
lucida
lucido
lucidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucid
lucidly
lucidity

Japanese-English: EDICT Dictionary
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
はきはき[hakihaki] (adv, n, vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
カメラルシダ;カメラルーシダ[kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) { Buddh } adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things) [Add to Longdo]
達意[たつい, tatsui] (adj-na, n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucid \Lu"cid\, a. [L. lucidus, fr. lux, lucis, light. See
   {Light}, n.]
   1. Shining; bright; resplendent; as, the lucid orbs of
    heaven.
    [1913 Webster]
 
       Lucid, like a glowworm.        --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       A court compact of lucid marbles.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear; transparent. " Lucid streams." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Presenting a clear view; easily understood; clear.
    [1913 Webster]
 
       A lucid and interesting abstract of the debate.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Bright with the radiance of intellect; not darkened or
    confused by delirium or madness; marked by the regular
    operations of reason; as, a lucid interval.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Luminous; bright; clear; transparent; sane; reasonable.
     See {Luminous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucid
   adj 1: (of language) transparently clear; easily understandable;
       "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a
       luculent oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a
       crystal clear explanation"; "a perspicuous argument"
       [syn: {limpid}, {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal
       clear}, {perspicuous}]
   2: having a clear mind; "a lucid moment in his madness"
   3: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]
   4: transmitting light; able to be seen through with clarity;
     "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal clear
     skies"; "could see the sand on the bottom of the limpid
     pool"; "lucid air"; "a pellucid brook"; "transparent crystal"
     [syn: {crystalline}, {crystal clear}, {limpid}, {lucid},
     {pellucid}, {transparent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top