Search result for

-intelligence-

(45 entries)
(1.095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intelligence,-intelligence-, *intelligence*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligence    [N] การสืบราชการลับ, See also: การหาข่าวกรอง
intelligence    [N] ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ
intelligence    [N] ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
intelligence    [N] หน่วยสืบราชการลับ, See also: ผู้สืบความลับ, Syn. espionage, secret, Ant. service, spy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence๑. การหาข่าวโดยวิธีลับ๒. ข่าวกรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ เรื่องลับไม่ว่าชนิดใด โดยเฉพาะที่จะมีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย หรือฝ่ายทหารที่มีหน้าที่ว่างนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็น Intelligence ทั้งสิ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรสืบราชการลับอยู่หลายแห่ง เช่น CIA (สำนักงานสืบราชการลับกลาง) The NSA (National Security Agency หรือองค์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ) G-2 (ฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพบก) FBI (Federal Bureau of Investigation หรือหน่วยสืบสวนของรัฐบาลกลาง) Bureau of Intelligence and Research of the State Department หรือหน่วยสืบราชการลับและวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่วนในโซเวียตรัสเซีย (ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่ารัสเซีย) แต่เดิมมีองค์การสืบราชการลับอยู่จำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ได้แก่ ฝ่ายสืบราชการลับทางทหารของกระทรวงกลาโหม หรือที่เรียกว่า YRU (Ylavnoe Razdevyvatelnoe Uptavlenie) และ KGB (Kommissariat Gosudatstvennoie Bezopastnotsi หรือ Commisariat of State Security) ในประเทศอังกฤษ มีฝ่ายสืบราชการลับเรียกว่า M15 (British Counter Intelligence) M16 เป็นหน่วยสาขาซึ่งทำงานด้านจารกรรมในต่างประเทศ และ M18 เป็นฝ่ายสืบราชการฝ่ายทหาร (Cryptographic Bureau of Military Intelligence) [การทูต]
Intelligenceเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligenceAI stands for artificial intelligence.
intelligenceYou are equal to him in intelligence.
intelligenceWe attribute Edison's success to intelligence and hard work.
intelligenceThis boy's intelligence is above average.
intelligenceSometimes I doubt your intelligence.
intelligenceI believe that an alien intelligence is watching the Earth.
intelligenceA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
intelligenceAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
intelligenceHuman beings evolved their intelligence.
intelligenceAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติปัญญา    [N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
กึ๋น    [N] intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ข่าวกรอง    [N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ความสุขุม    [N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
พุทธิ    [N] intelligence, See also: knowledge, Thai definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
โพธ [N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
มุติ    [N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
ปรีชา    [N] intelligence, See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration, Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้, Example: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชาวน์ปัญญา [N] intelligence, See also: wit, acumen, intellect, wisdom, Syn. ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, ความหลักแหลม, Example: โรคสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะเสื่อมทางเชาวน์ปัญญา พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
เมธา [N] intelligence, See also: wisdom, Syn. ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉียบแหลม[n.] (khwām chīeplaēm) EN: intelligence   
ปัญญาสามารถ[n. exp.] (panyā sāmāt) EN: intelligence   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLIGENCE    IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligence    (n) (i1 n t e1 l i jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intelligenztest {m}intelligence test [Add to Longdo]
Intelligenzquotient {m}intelligence quotient; IQ [Add to Longdo]
Intelligenz {f} | künstliche Intelligenz {f}intelligence | artificial intelligence [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligence \In*tel"li*gence\, n. [F. intelligence, L.
   intelligentia, intellegentia. See {Intelligent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of knowing; the exercise of the
    understanding.
    [1913 Webster]
 
   2. The capacity to know or understand; readiness of
    comprehension; the intellect, as a gift or an endowment.
    [1913 Webster]
 
       And dimmed with darkness their intelligence.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Information communicated; news; notice; advice.
    [1913 Webster]
 
       Intelligence is given where you are hid. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Acquaintance; intercourse; familiarity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lived rather in a fair intelligence than any
       friendship with the favorites.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. Knowledge imparted or acquired, whether by study,
    research, or experience; general information.
    Specifically; (Mil.) Information about an enemy or
    potential enemy, his capacities, and intentions.
    [1913 Webster]
 
       I write as he that none intelligence
       Of meters hath, ne flowers of sentence. --Court of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   6. An intelligent being or spirit; -- generally applied to
    pure spirits; as, a created intelligence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The great Intelligences fair
       That range above our mortal state,
       In circle round the blessed gate,
       Received and gave him welcome there. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) The division within a military organization that
    gathers and evaluates information about an enemy.
    [PJC]
 
   {Intelligence office}, an office where information may be
    obtained, particularly respecting servants to be hired.
 
   Syn: Understanding; intellect; instruction; advice; notice;
     notification; news; information; report.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligence
   n 1: the ability to comprehend; to understand and profit from
      experience [ant: {stupidity}]
   2: a unit responsible for gathering and interpreting information
     about an enemy [syn: {intelligence}, {intelligence service},
     {intelligence agency}]
   3: secret information about an enemy (or potential enemy); "we
     sent out planes to gather intelligence on their radar
     coverage" [syn: {intelligence}, {intelligence information}]
   4: information about recent and important events; "they awaited
     news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence}, {tidings},
     {word}]
   5: the operation of gathering information about an enemy [syn:
     {intelligence}, {intelligence activity}, {intelligence
     operation}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intelligence [ɛ̃tɛliʒãs]
   intelligence
   wisdom
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 intelligence
 intelligence	[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด
 เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?

Go to Top