ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligence test

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligence test-, *intelligence test*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligence test[N] การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligence testการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence tests การทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence Testsเชาวน์, การทดสอบ; การทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา; การทดสอบทางเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you had an intelligence test?เธอเคยทดสอบ I.Q. รึเปล่า The Education of Little Tree (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสอบวัดไอคิว[n. exp.] (khøsøp wat aikhiu) EN: intelligence test   FR: test d'intelligence [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]
知能検査[ちのうけんさ, chinoukensa] (n) intelligence test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligence test
   n 1: a psychometric test of intelligence; "they used to think
      that intelligence is what an intelligence test tests" [syn:
      {intelligence test}, {IQ test}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top