Search result for

ข่าวกรอง

(11 entries)
(0.1028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าวกรอง-, *ข่าวกรอง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวกรอง    [N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Defense information, Classifiedข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Military intelligenceข่าวกรองทางทหาร [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligence    [N] ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top