Search result for

ไหวพริบ

(47 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหวพริบ-, *ไหวพริบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน
ไหวพริบดี[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, มีปฏิภาณ, Example: ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไหวพริบน. ปัญญาไวรู้เท่าทัน, เชาวน์ไว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ Downfall of a Droid (2008)
His wit and skills are worth a lot more than the price of the mirrorทักษะและไหวพริบของเขา มีค่ามากกว่ากระจกหลายเท่า Portrait of a Beauty (2008)
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย. Episode #1.8 (2008)
Well, thank you, Father, for making time for us. We are at our wit's end.เอ่อ,ขอบคุณ หลวงพ่อสำหรับเวลาที่ให้พวกเรา เราจบการชิงไหวพริบได้แล้ว Doubt (2008)
Come one man, that's why it's a game of deception, man!เกมนี้ต้องใช้ความไวและไหวพริบว้อย! Gamer (2009)
Okay.โอเค ตั้งเวลาตรงกันแล้ว ใช้ไหวพริบ ฉี่ให้เรียบร้อย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And he has resources. He has connections.เขามีไหวพริบ เขามีพวก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish do?ตัวเล็ก ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้มีไหวพริบ Negro Y Azul (2009)
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ Under the Mountain (2009)
You've heard that luck is skill too, right?เคยได้ยินมั้ย? ที่เขาบอกว่า .. โชคก็คือไหวพริบอย่างนึง Episode #1.7 (2009)
We're going to incinerate it.เราต้องเผามันไม้เป็นเถ้าถ่าน มีไหวพริบหนิ Episode #3.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
ไหวพริบ[adj.] (waiphrip) EN: sharp ; alert ; dexterous ; clever ; smart ; tactful   FR: sagace ; fin ; habile ; astucieux ; plein de tact
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité

English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
resource[N] ปฏิภาน, See also: ไหวพริบ, Syn. ability, cleverness, initiative
sensibility[N] สติสัมปชัญญะ, See also: ไหวพริบ, Syn. conscious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ

German-Thai: Longdo Dictionary
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

French-Thai: Longdo Dictionary
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top