Search result for

มันสมอง

(26 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มันสมอง-, *มันสมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันสมอง[N] brain, Syn. ., Example: เธอเคยกินมันสมองของลิงอย่างที่เขานิยมกินกันหรือยัง, Count unit: ก้อน, สมอง, Thai definition: เรียกส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ เป็นลูกคลื่น เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก
มันสมอง[N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มันสมอง(-สะหฺมอง) น. อวัยวะที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ เนื้อนุ่ม หยุ่น ลักษณะเป็นลอน เป็นศูนย์รวมระบบประสาท เช่น เขาถูกรถทับศีรษะจนมันสมองไหล, สมอง ก็ว่า
มันสมองโดยปริยายหมายความว่า ปัญญาความคิด เช่น เขาเป็นคนระดับมันสมองของชาติ, สมอง หรือ หัวสมอง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that someone's brain?นั่นมันสมองของใคร Not Cancer (2008)
You had a Luger pointed at the base of your skull the first time we met.คุณได้ลูเกอร์มา จากมันสมองของคุณ ครั้งแรกที่เราพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
After the Civil War, He moved to New Orleans where my father had the wisdom to make our own buttons.หลังสงครามกลางเมือง เขาย้ายไปที่นิวออร์ลิน ที่ซึ่งพ่อของผมใช้มันสมอง ในการคิดสร้างกระดุมของตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Maroni? He's a fall guy. I'm the brains of the organization.มาโรนี่เนี่ยนะ เขามันแค่คนโง่ ผมสิเป็นมันสมองขององค์กร The Dark Knight (2008)
Walt, you got a brain the size of Wisconsin but we're not gonna hold that against you.วอล นายมีมันสมอง ขนาดใหญ่เท่ากับรัฐวิสคอนซิน... ...แต่พวกเรา จะไม่ถือเอาไว้ให้นายหรอก Pilot (2008)
Oh, well, well, well. I finally get to talk to the brains of the outfit.โอ้ ดี ดี ดี ในที่สุด ฉันก็ได้คุยกับมันสมองของแก๊งซะที The Art of the Deal (2008)
Clyde is a brain. He's a think-tank type guy.ไคลด์คือมันสมอง เขาเป็นพวกออกแบบสร้างรถถังอะไรประมาณนั้น Law Abiding Citizen (2009)
There must be intelligence behind it.มันต้องมีมันสมองสั่งการ Ben 10: Alien Swarm (2009)
We need that brain of yours working if things get hot.เราไม่อยากขาดมันสมองในยามคับขัน Ben 10: Alien Swarm (2009)
The leading minds of this world will be at that conference tomorrow, working on the crisis that we are facing with our planet.พวกมันสมองชั้นนำของโลก จะมาในการประชุมพรุ่งนี้ การทำงานในภาวะวิกฤติ VS. (2009)
- T-Brain?มันสมองงั้นเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
T-Brain. Is this a bad time?มันสมอง นี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะนะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain[N] สมอง, See also: มันสมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
skull(สคัล) n. กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก,กบาล,มันสมอง (แห่งความรู้)
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute

English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top