Search result for

การกำ

(87 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกำ-, *การกำ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกำ[N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง
การกำกับ[N] supervising, See also: directing, conducting, Syn. การควบคุม, การคุม, การดูแล, Example: ิการถ่ายทอดมรดกทางสังคมก็เหมือนกับการกำกับบทให้คนแสดงบนเวที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีการกำหนด เช่น ก็อยู่จนสิ้นชนมายุพิธีในเทพพู้น (ม. คำหลวง ทศพร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restriction of a mappingการกำกัดของการส่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
neuroregulationการกำกับด้วยประสาท, การควบคุมด้วยประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminationการกำจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exterminationการกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purgeการกำจัด, การกวาดล้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epilation; depilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elimination of an unknowการกำจัดตัวไม่ทราบค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export costing and pricingการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Waste disposalการกำจัดของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by teethการกำหนดอายุจากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transfer pricingการกำหนดราคาโอน [เศรษฐศาสตร์]
Good corporate governanceการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ [ตลาดทุน]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need reinforcements.เราต้องการกำลังเสริม Rising Malevolence (2008)
- Once they make it off that ship, we'll need reinforcements to finish off the enemy.- ทันทีที่พวกเขาออกมาจากยานนั่นได้ เราต้องการกำลังเสริม เพื่อที่จะเผด็จศึกพวกศัตรู Destroy Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Your thoughts on the opening of your hotel- built to commemorate Majin Buu's defeat-ที่คุณสร้างโรงแรมนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับการกำจัดจอมมารบูใช่ไหมคะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Inform them we've engaged Grievous and require reinforcements.แจ้งเขาว่าเราได้ปะทะกับกรีวัส และต้องการกำลังเสริม Lair of Grievous (2008)
We need reinforcementsเราต้องการกำลังเสริม Cloak of Darkness (2008)
But at the end, bar 445...แต่ตรงตอนจบ บาร์* 445... *การกำหนดระยะของจังหวะทางดนตรี Beethoven Virus (2008)
'Peter came first in order to prepare for the birth of Jesus''ปีเตอร์เกิดก่อน เพื่อรอคอยการกำเนิดของจีซัส' เคยได้ยินมั้ย? My Sassy Girl (2008)
You need support at a time like this.คุณต้องการกำลังใจ ในตอนนี้ Superhero Movie (2008)
We need immediate assistance.-เราต้องการกำลังเสริมมาช่วยด่วน Vantage Point (2008)
We have a situation at the front requiring immediate backup.มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ด้านหน้า ต้องการกำลังเสริมด่วน Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising   
การกำกับดูแลกิจการ[n. exp.] (kān kamkapdūlaē kitjakān) EN: corporate governance   
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat khaya) EN: waste disposal ; garbage disposal   FR: élimination des déchets [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat khayamūnføi) EN: refuse disposal   
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot konlayut) EN: strategy formulation ; strategy   
การกำหนดความหมาย[n. exp.] (kān kamnot khwāmmāi) EN: definition   
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot khāchotchoēi) EN: adjustment of damages   
การกำหนดงบประมาณ[n. exp.] (kān kamnot ngoppramān) EN: budgeting   
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[n. exp.] (kān kamnot tamnaeng phalittaphan nai talāt) EN: market positioning   FR: positionnement sur le marché [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demarcation[N] การแบ่งเขต, See also: การกำหนดเขต, Syn. distinction, separation
deodorization[N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
depilation[VT] การกำจัดขนบนร่างกาย, Syn. epilation, shaving
designation[N] การกำหนด, Syn. selection, indication
electrolysis[N] การกำจัดขน ผม ไฝ หูดหรือเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางการแพทย์)
formulation[N] การกำหนด, See also: การบัญญัติ, การคิดขึ้น, การประดิษฐ์ขึ้น, Syn. creation, construction
generation[N] การแพร่พันธุ์, See also: การกำเนิด, Syn. reproduction, breeding
nativity[N] การกำเนิด, See also: การประสูติ, การประสูติของพระเยซู, Syn. conception, genesis, birth
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
overcapacity[N] การกำหนดต้นทุนสูงเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
centring(เซน'ทริง) n. การกำหนดศูนย์กลาง
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
clutch(คลัทชฺ) {clutched,clutching,clutches} v. คว้า,กำ,เกาะ,ฉวย,ยึด,พยายามคว้า n. ก้ามปู,คลัตช์ (เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์) ,อุปกรณ์กำ,การกำ,การเกาะ,การคว้า -clutchy adj. ดูclutch, Syn. grasp

English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
See also: S. kern, R. tracking
Image:
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
振り仮名[ふりがな, furigana] (n) การกำหนดเสียงอ่านอยู่ด้านบนของตัวอักษรคันญิ
策定[さくてい, sakutei] (n ) การกำหนด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top