Search result for

งับ

(48 entries)
(0.3522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งับ-, *งับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งับ[V] bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
งับ[V] close, See also: shut, Syn. ปิด, Ant. เปิด, Example: คนรับใช้เดินมางับประตูห้องเจ้านาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งับก. ปิดอย่างไม่สนิทหรือปิดอย่างไม่ลงกลอน เช่น งับประตู
งับอาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว.
งับแงก. แง้ม, ปิดไม่สนิท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
Why is this man still awake? I told you to give him a sedative.ทำไมเขายังไม่หลับ บอกให้ฉีดยาระงับประสาทไงล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Let me give you a sedative.ผมจะฉีดยาระงับประสาทให้น่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
This is a sedative.นี่ยาระงับประสาท Dead Space: Downfall (2008)
That's why you're treating me with tranquilizers.ทำไมคุณรักษาฉันด้วยยาระงับประสาท Emancipation (2008)
They'll take notice when the all-clear signal stops.พวกเขาจะเอะใจเอง ถ้าสัญญาณปกติถูกระงับ Rookies (2008)
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
Of course, the credit card is suspended.บัตรเครดิตจะถูกระงับด้วย Baby and I (2008)
It would be wise to stop.ระงับความโกรธของเจ้าซะ The Kingdom of the Winds (2008)
Didn't see him chew through the leash. Chased him 15 blocks.ไม่ทันเห็นมันงับเชือกหนี ไล่ตามมันไป 15 ช่วงตึก Marley & Me (2008)
And the reason why Marley looks like he's biting her head... is because the antennas on it- he went ballistic.แล้วที่มาร์ลีย์ดูเหมือน จะไปงับที่หัวเธอก็เพราะ.. มันเห็นหนวดอยู่ตรงหัว มันแทบคลั่งแน่ะ Marley & Me (2008)
We do nothing to stop a coup in Bolivia and in exchange, the new government gives America the lease to any oil found.เราจะไม่ยับยั้งการระงับ อาหารในโบลิเวีย เพื่อแลกกับ.. การที่รัฐบาลใหม่ให้สิทธิ์อเมริกาเช่าพื้นที่ขุดหาน้ำมัน Quantum of Solace (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งับ[v.] (ngap) EN: bite ; grip ; seize with teeth   FR: attraper avec les dents ; saisir dans la gueule

English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bite into[PHRV] กัด, See also: งับ
bite off[PHRV] กัดขาด, See also: งับจนขาด
bite on[PHRV] กัด, See also: งับ, Syn. chew on
gnash[VT] กัดฟัน, See also: งับ, แทะ, บดด้วยฟัน, กัดฟัน, Syn. bite, grind, snap
snap at[PHRV] ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง
snap back[PHRV] งับกลับ, See also: ตวัดกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
chloroformn. ยาสลบหรือระงับความรู้สึกชนิดหนึ่ง
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
extinguish(vt) ดับ,ทำให้สิ้น,ยุติ,ระงับ,เลิก

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top