Search result for

vogelgrippe

(53 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vogelgrippe-, *vogelgrippe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vogelgrippe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vogelgrippe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- So is the Asian bird flu.- Die Vogelgrippe auch. The Party's Over (2004)
It's not curing the bird flu or anything, but it's been a nice tradition. Rory moved in with me.Kein Mittel gegen Vogelgrippe, aber es ist eine hübsche Tradition. The Prodigal Daughter Returns (2005)
Poison pills, SARS, West Nile, North Face, South Fork, East River, monkey pox, Pop Rocks, toilet snakes, mad cow, bird flu, swine flu and, quite frankly, every other flu that you could really only catchGiftpillen, SARS, West-Nil-Fieber, South Fork, Affenpocken, Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinegrippe und offen gesagt jede andere Grippe, die man sich nur holen könnte, wenn man mit dem jeweiligen Tier Unzucht treibt. My Life in Four Cameras (2005)
I feel I've got that chicken flu coming.Ich glaub, ich krieg die VogelgrippeCargo (2006)
Gee, she's probably got that bird-flu thing.Sie hat wahrscheinlich diese VogelgrippeHard Luck (2006)
In this world of plagues and killer bird flus... you find being hygienically conscious amusing?In dieser Welt der Seuchen und Vogelgrippen... findest du hygienisches Bewusstsein zum Lachen? Hard Luck (2006)
The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.Die Vogelgrippe, natürlich, wie Sie wissen, eine ernste Angelegenheit. An Inconvenient Truth (2006)
This is how the avian flu spreads, by the way.- Gut. So verbreitet sich die VogelgrippeJust Like Gwen and Gavin (2006)
If the hurricanes don't kill us, the bird flu will.- Ich weiß. Tötet uns kein Hurrikan, dann die VogelgrippeYou've Been Gilmored (2006)
- It's an avian flu reference.- Anspielung auf VogelgrippeStrange Days (2006)
We could talk about bird flu.Wir könnten über Vogelgrippe sprechen Cooking with Jesus (2006)
Well, this was the other thing. They told me just that the molecular structure of this virus was very similar to that of bird flu.Das ist auch so eine Sache, Sie sagen, das Virus sei in seiner Struktur dem der Vogelgrippe sehr ähnlich. The Zombie Diaries (2006)
...there are no known cases of avian flu in the U.S....dass es in den USA keine bekannten Fälle von Vogelgrippe gibt. Tell Me No Secrets... (2006)
You cannot contract avian flu from eating chicken chow mein.Eine Infizierung mit Vogelgrippe durch das Essen von "Chop Sui" ist unmöglich. Tell Me No Secrets... (2006)
And avian flu virus does not cause diarrhea.Und Vogelgrippe löst keinen Durchfall aus, ganz sicher. Tell Me No Secrets... (2006)
I'm not going in there. I go in there, I get bird flu, I don't come out.Wenn ich da rein gehe kriege ich die Vogelgrippe und komme da nie wieder raus. Hiatus (2007)
- Hope they don't have bird flu!- Ja, reichlich! - Sie haben keine Vogelgrippe, oder? For Love and Honor (2007)
Patient came in with avian flu-like symptoms, and 50 extra dollars in spending money.Ein Patient mit vogelgrippeähnlichen Symptomen ist eingetroffen und er hatte 50 $ zusätzliches Taschengeld. Games (2007)
Never know whether there's gonna be the avian bird flu or bubonic plague, or any other sort of pandemic is gonna come along and gonna wreck your day.Wer weiß, wann die Vogelgrippe ausbricht oder die Beulenpest oder weiß der Geier, welche Epidemie einen heimsucht und einem den Tag versaut. Martian Child (2007)
The asian birdflu!Die asiatische VogelgrippePostal (2007)
- will be killed by the birdflu.- mit der Vogelgrippe töten soll. Postal (2007)
We must thank you to, so... how do you want to end your life, you get the birdflu.Dir müssen wir wohl auch danken, also... werden wir dich leben lassen, bis dich die Vogelgrippe erwischt. Postal (2007)
- Because... Im the only one, that knows, where the Truck with the birdflu is parked.- Weil... ich der Einzige bin, der weiß, wo der Truck mit der Vogelgrippe geparkt ist. Postal (2007)
You raunchy shitbags, damned... out with the birdflu, pagans!Ihr dreckigen Scheißkerle, verdammt... Heraus mit der Vogelgrippe, Ungläubiger! Postal (2007)
There's George Bush, the war in Iraq, avian flu.George Bush, der Krieg im Irak, die Vogelgrippe... 2 Days in Paris (2007)
You are a big fake, you know that, Liz?Ok, dann hoffe ich das du die Vogelgrippe kriegst und daran stirbst. The Rural Juror (2007)
Bird flu.- Vogelgrippe. - Mm. Superman/Doomsday (2007)
Dengue fever, avian pox, even West Nile.Dengue-Fieber, Vogelgrippe oder West-Nil. Fetal Position (2007)
A headline regarding mass awareness of a certain avian variety.Der Schlagzeile bezieht sich auf Massen-Vorsicht einer bestimmten Art VogelgrippeI Dream of Jesus (2008)
- Mommy, I'm sorry.Sie sagen, dass sie die Vogelgrippe entdeckt haben. Synecdoche, New York (2008)
It is a land of untold danger. agony and torture ... not to mention alien earth flu, substance arches, mad flowers disease ... the cave of the flesh-devouring beast. And the dark cloud of 'It' where none of escapes unchanged.Ein Gebiet voller Grauen, Qualen und Folter, nicht zu vergessen Urk-Vogelgrippe, Florgwahnsinn, die Höhle der fleischfressenden Bestie und die Dunkle Wolke von Id, der niemand unverändert entkommt. Space Chimps (2008)
A and may have avian influenza.- Vielleicht habe ich die VogelgrippeStrigoi (2009)
I hope you will thank you Tosi will get the flu... because you are too timid.Nun, ich hoffe, du freust dich, wenn alle die Vogelgrippe kriegen, weil du zu viel Schiss hast, deinen Finger in meinen Arsch zu stecken! Strigoi (2009)
There appears to be avian influenza.Das sieht nicht nach Vogelgrippe aus. Strigoi (2009)
You've got SARS, bird flu, AIDS.Denken Sie an SARS, die Vogelgrippe, AIDS. The Thaw (2009)
I've declared the end of the Bird Flu outbreak, the end of Communism, Gulf War, Blair years, Gordon Brown, twice.Ich habe das Ende der Vogelgrippe verkündet, das des Kommunismus, des Golfkriegs und zweimal das Ende der Ära von Gordon Brown. Big Beasts (2009)
Everyone treats me like I have the social bird flu.Jeder behandelt mich so, als hätte ich die soziale VogelgrippeTurtle Undefeated (2010)
And then the avian influenza epidemic came. My wife became ill.Und dann kam die Vogelgrippe Epidemie... meine Frau wurde sehr krank. The Abducted (2010)
Salmonella or... Avian swine flu, or...Salmonellen, oder... die Vogelgrippe hat, oder... Where the Truth Lies (2010)
Is there any way someone could weaponize the bird flu?Wäre es denkbar, dass jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzt? Contagion (2011)
Someone doesn't have to weaponize the bird flu.Die Vogelgrippe muss niemand als Waffe benutzen. Contagion (2011)
Back in '97, claims he was close to a vaccine for the avian flu.Sie besagt, dass er nahe an einem Impfstoff für die Vogelgrippe war. Immortality (2011)
Like bird flu becoming H1N1 when it crossed into humans.Wie die Vogelgrippe zu H1N1 wurde, als sie auf Menschen übersprang. One Will Live, One Will Die (2011)
- Like swine flu or bird flu?- So wie die Schweine- oder VogelgrippeHomecoming & Coming Home (2011)
Bird flu must have been a cover.Die Vogelgrippe muss eine Tarnung gewesen sein. Matsya Nyaya (2012)
So much for the bird flu.So viel zur VogelgrippeMatsya Nyaya (2012)
The recent food-and-mouth and bird influenza virus has spread more rapidly than the 2010 outbreak.Das Virus verbreitet sich zehnmal schneller als die Vogelgrippe oder der Erreger der Maul- und Klauenseuche. Doomsday Book (2012)
We haven't had any reports of avian flu in the local starling population, but it could be something new.Uns liegen zwar keine Berichte über Vogelgrippe in der örtlichen Starenpopulation vor, aber es könnte was ganz Neues sein. Dark Skies (2013)
The birds were negative for avian flu.Die Vögel wurden negativ auf Vogelgrippe getestet. Dark Skies (2013)
that was scary stuff. Okay, how do you want to handle it?- unter der Vogelgrippe zu leiden hatte. Lovesick Blues (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hühnergrippe {f}; Vogelgrippe {f}; Geflügelpest {f} [med.]bird flu; avian influenza; avian flu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top