ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitch

B IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitch-, *bitch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitch(n) สุนัขตัวเมีย
bitch(vt) บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan
bitchy(adj) ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
bitch up(phrv) ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up
bitch box(sl) ลำโพง (โดยเฉพาะในกองทัพ)
bitch about(phrv) บ่นถึงเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อว่าเรื่อง, Syn. complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
son of a bitchn. วายร้าย,อ้ายหมา,อ้ายสัตว์ pl. sons of bitches

English-Thai: Nontri Dictionary
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bitch was inventing the candygram.ยายแก่นั่นทำโทรเลขลูกกวาด Blazing Saddles (1974)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
That's why that bitch Tanner has got him under her thumb.นั่นแหละทำให้นังตัวร้าย แทนเนอร์ กดเขาอยู่ในอุ้งมือ. Suspiria (1977)
I told you: we must get rid of that bitch of an American girl!ฉันบอกแล้ว: เราต้องกำจัดนัง สารเลวอเมริกันนั่น! Suspiria (1977)
She's meanness put to music and the bitch is born to run.และตัวเมียจะเกิดการเรียกใช้ Mad Max (1979)
Don't, you son of a bitch ! Don't come in here ! You understand me ?Childs, go see if he got to the tractor. The Thing (1982)
And do you think that that bitch would have dared tried something like that if it'd been one of those douche bags from up on the View, if they had taken the money?และนายคิดว่าอย่างยัยแก่นั่นจะ กล้าลองทำบางอย่าง อย่างงั้นมั้ย ถ้ามันเป็นหนึ่งในจำนวนกระเป๋าเครื่องมือ จากชั้นบนๆ ในเดอะวิว ถ้าพวกเขาเอาเงินไป? Stand by Me (1986)
Kill the bitch with a knife. Kill her! Kill her with a knife.เครื่องนี้มีหมายเลขด้วยมั้ย Big (1988)
The son of a bitch died before I could take it back.พ่อตายก่อนที่ผมจะได้กลับคำพูด Field of Dreams (1989)
Mean son of a bitch had some kind of hot shit gun, like an M-16.เด็กโหดนั่นมีปืนแรงๆ อย่าง เอ็มสิบหก Night of the Living Dead (1990)
And I've been... bleeding for this caper, been cultivating this son of a bitch for two years.และฉันอดใจรอไอลูกหมา นี่แทบไม่ไหวแล้ว Goodfellas (1990)
I meant to ask you, Slim. How many puppies your bitch have?ขอถามหน่อยนะ สลิม หมานายคลอดลูกออกมากี่ตัว Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitchIdiot, I've forgotten that two-timing bitch.
bitchWhom God loves, his bitch brings forth pigs (quotation).
bitchYou son of a bitch!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง[kaojeng] (x) EN: son-of-a bitch  FR: fils de pute [m] (vulg.)
หมา[mā] (n) EN: dog ; bitch ; hound ; cur  FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
ผู้หญิงเลว[phūying lēo] (n, exp) EN: bitch (vulg.)
สุนัข[sunak] (n) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound  FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
สุนัขตัวเมีย[sunak tūamīa] (n, exp) EN: bitch  FR: chienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITCH B IH1 CH
BITCHY B IH1 CH IY0
BITCHES B IH1 CH IH0 Z
BITCHING B IH1 CH IH0 NG
BITCHINESS B IH1 CH IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitch (v) bˈɪtʃ (b i1 ch)
bitchy (j) bˈɪtʃiː (b i1 ch ii)
bitched (v) bˈɪtʃt (b i1 ch t)
bitches (v) bˈɪtʃɪz (b i1 ch i z)
bitchier (j) bˈɪtʃɪəʳr (b i1 ch i@ r)
bitching (v) bˈɪtʃɪŋ (b i1 ch i ng)
bitchiest (j) bˈɪtʃɪɪst (b i1 ch i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母狗[mǔ gǒu, ㄇㄨˇ ㄍㄡˇ, ] bitch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang] [Add to Longdo]
Hündin {f}; Füchsin {f}; Wölfin {f} [zool.] | Hündinnen {pl}bitch | bitches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべた[subeta] (n) (col) bitch [Add to Longdo]
サノバビッチ;サンオブアビッチ[sanobabicchi ; san'obuabicchi] (int) son of a bitch [Add to Longdo]
ビッチ[bicchi] (n) bitch [Add to Longdo]
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch [Add to Longdo]
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
雌の狐[めすのきつね, mesunokitsune] (n) bitch fox; vixen [Add to Longdo]
雌犬;牝犬[めすいぬ;めいぬ, mesuinu ; meinu] (n) bitch; female dog [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
畜生め;畜生目[ちくしょうめ, chikushoume] (int) son-of-a-bitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitch \Bitch\ (b[i^]ch), n. [OE. biche, bicche, AS. bicce; cf.
   Icel. bikkja, G. betze, peize.]
   1. The female of the canine kind, as of the dog, wolf, and
    fox.
    [1913 Webster]
 
   2. An opprobrious name for a woman, especially a lewd woman.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. an unpleasant, malicious, or offensive person.
    [PJC]
 
   4. something difficult or unpleasant. [slang]
    [PJC]
 
   5. a {complaint}. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitch \Bitch\ (b[i^]ch), v. i.
   to complain in a whining or grumbling manner; to gripe.
   [slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitch
   n 1: an unpleasant difficulty; "this problem is a real bitch"
   2: a person (usually but not necessarily a woman) who is
     thoroughly disliked; "she said her son thought Hillary was a
     bitch" [syn: {cunt}, {bitch}]
   3: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
     service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
     {squawk}]
   4: female of any member of the dog family
   v 1: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
      {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
      {holler}]
   2: say mean things [syn: {backbite}, {bitch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top