ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitch

B IH1 CH   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitch-, *bitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitch[N] สุนัขตัวเมีย
bitch[VT] บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan
bitchy[ADJ] ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
bitch up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up
bitch box[SL] ลำโพง (โดยเฉพาะในกองทัพ)
bitch about[PHRV] บ่นถึงเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อว่าเรื่อง, Syn. complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
son of a bitchn. วายร้าย,อ้ายหมา,อ้ายสัตว์ pl. sons of bitches

English-Thai: Nontri Dictionary
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bitch.นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
You son of a bitch!แก ไอ้ลูกหมา! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Bitch!BitchThe Godfather (1972)
The bitch was inventing the candygram.ยายแก่นั่นทำโทรเลขลูกกวาด Blazing Saddles (1974)
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา Jaws (1975)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
Son of a bitch!เวรเอ๊ย! Jaws (1975)
Pull, you son of a bitch!ดึงสิไอ้ลูกหมา! Jaws (1975)
Smile, you son of a bitch!ยิ้มสิไอ้ลูกหมา! Jaws (1975)
He threw two chestnuts across the room saying: "Good bitch, fetch!"เขาขว้างสอง chestnuts across the ห้อง... ...คำพูด: "หญิงเลวสิ่งที่ดี, ไปเอามา!" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"What are you doing here, you little bitch?"สิ่งซึ่งคุณการทำที่นี่,\ Nyou หญิงเลวเล็กน้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitchIdiot, I've forgotten that two-timing bitch.
bitchWhom God loves, his bitch brings forth pigs (quotation).
bitchYou son of a bitch!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง [X] (kaojeng) EN: son-of-a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
หมา[n.] (mā) EN: dog ; bitch ; hound ; cur   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
ผู้หญิงเลว[n. exp.] (phūying lēo) EN: bitch (vulg.)   
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
สุนัขตัวเมีย[n. exp.] (sunak tūamīa) EN: bitch   FR: chienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITCH    B IH1 CH
BITCHY    B IH1 CH IY0
BITCHES    B IH1 CH IH0 Z
BITCHING    B IH1 CH IH0 NG
BITCHINESS    B IH1 CH IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitch    (v) bˈɪtʃ (b i1 ch)
bitchy    (j) bˈɪtʃiː (b i1 ch ii)
bitched    (v) bˈɪtʃt (b i1 ch t)
bitches    (v) bˈɪtʃɪz (b i1 ch i z)
bitchier    (j) bˈɪtʃɪəʴr (b i1 ch i@ r)
bitching    (v) bˈɪtʃɪŋ (b i1 ch i ng)
bitchiest    (j) bˈɪtʃɪɪst (b i1 ch i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母狗[mǔ gǒu, ㄇㄨˇ ㄍㄡˇ, ] bitch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang] [Add to Longdo]
Hündin {f}; Füchsin {f}; Wölfin {f} [zool.] | Hündinnen {pl}bitch | bitches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべた[, subeta] (n) (col) bitch [Add to Longdo]
サノバビッチ;サンオブアビッチ[, sanobabicchi ; san'obuabicchi] (int) son of a bitch [Add to Longdo]
ビッチ[, bicchi] (n) bitch [Add to Longdo]
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch [Add to Longdo]
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
雌の狐[めすのきつね, mesunokitsune] (n) bitch fox; vixen [Add to Longdo]
雌犬;牝犬[めすいぬ;めいぬ, mesuinu ; meinu] (n) bitch; female dog [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
畜生め;畜生目[ちくしょうめ, chikushoume] (int) son-of-a-bitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitch \Bitch\ (b[i^]ch), n. [OE. biche, bicche, AS. bicce; cf.
   Icel. bikkja, G. betze, peize.]
   1. The female of the canine kind, as of the dog, wolf, and
    fox.
    [1913 Webster]
 
   2. An opprobrious name for a woman, especially a lewd woman.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. an unpleasant, malicious, or offensive person.
    [PJC]
 
   4. something difficult or unpleasant. [slang]
    [PJC]
 
   5. a {complaint}. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitch \Bitch\ (b[i^]ch), v. i.
   to complain in a whining or grumbling manner; to gripe.
   [slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitch
   n 1: an unpleasant difficulty; "this problem is a real bitch"
   2: a person (usually but not necessarily a woman) who is
     thoroughly disliked; "she said her son thought Hillary was a
     bitch" [syn: {cunt}, {bitch}]
   3: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
     service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
     {squawk}]
   4: female of any member of the dog family
   v 1: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
      {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
      {holler}]
   2: say mean things [syn: {backbite}, {bitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top