ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epidemic

EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epidemic-, *epidemic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidemic(n) การลุกลามอย่างรวดเร็ว, See also: การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
epidemic(adj) ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว, See also: ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว, Syn. widespread, Ant. endemic
epidemic(n) โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว), Syn. contagion, outbreak, plague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด, ที่แพร่เชื้อ, ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด, การแพร่, การระบาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic diseaseโรคระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic disease; epidemicโรคระบาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
epidemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic; epidemic diseaseโรคระบาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
epidemicityลักษณะเป็นโรคระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epidemicการระบาด, ระบาดทั่วไป, เกิดแบบระบาด, ระบาดทั่วไป, เกิดแบบการระบาด [การแพทย์]
Epidemic Drophyน้ำคั่งที่อิพิเดอร์มิส [การแพทย์]
Epidemicsโรคระบาด [TU Subject Heading]
Epidemicsการระบาดของโรค [การแพทย์]
Epidemics, Common-Sourceแหล่งแพร่เชื้อร่วมกัน [การแพทย์]
Epidemics, Propagated-Sourceการระบาดของโรคจากแหล่งแพร่เชื้อกระจาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ In the Mouth of Madness (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
We're talking about an epidemic here.เรากำลังพูดถึงการลุกลาม. Fantastic Four (2005)
There is a T. B. Epidemic coming. It will affect the entire world.การระบาดของวัณโรคกำลังจะเริ่ม ซึ่งจะกระทบไปทั้งโลก The Constant Gardener (2005)
llliteracy is a growing epidemic in this country.ความสามารถในการอ่านและเขียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในประเทศนี้ Music and Lyrics (2007)
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก Death Note: L Change the World (2008)
One epidemic at a time.โรคระบาดเป็นครั้งคราว Two Minutes to Midnight (2010)
So it's an epidemic now. An epidemic of what?และนี่มันกลายเป็นโรคระบาดแล้วใช่ไหม/N แต่มันเป็นการแพร่ระบาดของอะไรหล่ะ Contagion (2011)
I'm an Epidemic Intelligence Service officer and I'm here from Atlanta to find out what happened to Beth Emhoff.ฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยโรคระบาด และฉันมาจากแอตแลนต้าเพื่อมาหาคำตอบว่า/N เกิดอะไรขึ้นกับเบธ เอ็มฮอฟ Contagion (2011)
William, we have an epidemic on our hands.วิลเลี่ยม เราต้องรับมือกับโรคระบาด เหาหรือ? Blame It on the Alcohol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epidemicAn epidemic disease broke out.
epidemicAn epidemic has broken out.
epidemicA serious epidemic has broken out in Beijing.
epidemicHis prompt action prevented an epidemic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคระบาด(n) epidemic, Example: ภัยจากธรรมชาติและโรคระบาดมีผลอย่างมากแก่บุคคลที่ทำงานด้านเกษตรกรรม, Thai Definition: โรคติดต่อที่แพร่กระจายโดยรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคระบาด[rōk rabāt] (n) EN: epidemic ; scourge  FR: épidémie [ f ] ; maladie épidémique [ f ] ; maladie contagieuse [ f ] ; fléau [ m ]
ตายห่า[tāihā] (v) EN: die of cholera ; die of epidemic disease

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EPIDEMIC EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K
EPIDEMIC EH2 P IH0 D EH1 M IH0 K
EPIDEMICS EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epidemic (n) ˌɛpɪdˈɛmɪk (e2 p i d e1 m i k)
epidemics (n) ˌɛpɪdˈɛmɪks (e2 p i d e1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, ] epidemic situation, #6,054 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] epidemic; plague, #15,887 [Add to Longdo]
传染性[chuán rǎn xìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] epidemicity, #17,179 [Add to Longdo]
疫区[yì qū, ㄧˋ ㄑㄩ, / ] epidemic area, #19,917 [Add to Longdo]
[wēn, ㄨㄣ, ] epidemic; pestilence; plague, #23,048 [Add to Longdo]
流脑[liú nǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] epidemic encephalitis, #27,362 [Add to Longdo]
瘟疫[wēn yì, ㄨㄣ ㄧˋ, ] epidemic, #29,176 [Add to Longdo]
流行性[liú xíng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] epidemic, #30,941 [Add to Longdo]
流行病[liú xíng bìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, ] epidemic disease, #39,700 [Add to Longdo]
卫生防疫[wèi shēng fáng yì, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄈㄤˊ ㄧˋ, / ] epidemic-prevention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epidemie { f }; Seuche { f } | Epidemien { pl }; Seuchen { pl }epidemic | epidemics [Add to Longdo]
Fleckfieber { n }epidemic typhus [Add to Longdo]
Seuche { f } | Seuchen { pl }epidemic plague | epidemic plagues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
悪疫[あくえき, akueki] (n, adj-no) epidemic [Add to Longdo]
疫学[えきがく, ekigaku] (n, adj-no) epidemiology; the study of epidemics [Add to Longdo]
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics [Add to Longdo]
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n, adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P) [Add to Longdo]
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence [Add to Longdo]
時疫[じえき, jieki] (n) (obsc) (See 流行病) epidemic [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] (n) infectious disease; contagious disease; epidemic; (P) [Add to Longdo]
発疹チフス[はっしんチフス;ほっしんチフス, hasshin chifusu ; hosshin chifusu] (n) typhus (epidemic) [Add to Longdo]
病気の流行[びょうきのりゅうこう, byoukinoryuukou] (n) epidemic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epidemic \Ep`i*dem"ic\, Epidemical \Ep`i*dem"ic*al\, a. [L.
   epidemus, Gr. ?, ?, among the people, epidemic; ? in + ?
   people: cf. F. ['e]pid['e]mique. Cf. {Demagogue}.]
   1. (Med.) Common to, or affecting at the same time, a large
    number in a community; -- applied to a disease which,
    spreading widely, attacks many persons at the same time;
    as, an epidemic disease; an epidemic catarrh, fever, etc.
    See {Endemic}.
    [1913 Webster]
 
   2. Spreading widely, or generally prevailing; affecting great
    numbers, as an epidemic does; as, epidemic rage; an
    epidemic evil.
    [1913 Webster]
 
       It was the epidemical sin of the nation. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epidemic \Ep`i*dem"ic\, n. [Cf. {Epidemy}.]
   1. (Med.) An epidemic disease.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which takes possession of the minds of people as
    an epidemic does of their bodies; as, an epidemic of
    terror.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epidemic
   adj 1: (especially of medicine) of disease or anything
       resembling a disease; attacking or affecting many
       individuals in a community or a population
       simultaneously; "an epidemic outbreak of influenza" [ant:
       {ecdemic}, {endemic}, {endemical}]
   n 1: a widespread outbreak of an infectious disease; many people
      are infected at the same time

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top