Search result for

gripp

(49 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gripp-, *gripp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grippe[N] ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ), Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe[ADJ] ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
gripping[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
grippy(กริพ'พี) adj. เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grippe; influenzaไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm the one who gripped you tight and raised you from perdition.ฉันเป็นคนดึงนายขึ้นมาจากนรกไง Family Remains (2009)
Terror gripping my heart with its icy...ความน่ากลัวยึดจับ หัวใจฉัน ด้วย... The Real Ghostbusters (2009)
GRIPPED BY FEAR THAT SOMETHING WAS OUT THERE IN THE DARKNESS. WAS THAT A DEMON...จับด้วยความกลัวว่ามีบาง อย่างออกมีอยู่ในความมืด Beyond the Darkness (2010)
Filled with gripping testimonials from Mississippi's housekeepers.อัดแน่นด้วยถ้อยแถลง ของคนดูแลบ้านชาวมิสซิสซิปปี้ The Help (2011)
They want me to have panic-- name of the band, also what's gripping my insides-- over for dinner tomorrow.ที่ทำให้รู้สึกว่ากังวลๆหน่อย อะไรที่น่าดึงดูดให้ฉันต้องไปทานมื้อเย็นพรุ่งนี้ The Princesses and the Frog (2011)
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย Shattered Bass (2011)
Maybe she was gripping the ground because she was--บางทีเธอจับดินไว้ ก็เพราะว่าเธอ Careful What U Wish 4 (2011)
'Look at it gripping. That's nicely done. Not too cheaty on the cutting.'ดูมันเกาะถนนสิ ทำได้ดี วิ่งลัดนี่มันไม่โกงมากไป' Episode #18.3 (2012)
Currencies across the globe are crashing in this stunning financial meltdown that experts say may be the delayed reaction to the turmoil that has gripped the world's economies in recent months.เงินสกุลต่างๆทั่วโลกมีความไม่แน่นอน เป็นวิกฤติทางการเงินที่น่าประหลาดใจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจเป็นผลกระทบ A New Hope (2012)
Witnesses say in most cases, an overwhelming depression gripped the victims, and ultimately led them to take their own lives.พยานในเหตุการณ์ต่างพูดเหมือนกันว่า เป็นผลมาจากความเครียดและความเศร้าสลด และนำไปสู่การจบชีวิตตัวเอง A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grippHe gripped the tennis racket tightly.
grippI have a gripping pain here.
grippIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
grippShe gripped my arm tightly.
grippThe lecture gripped the audience.
grippThe officer gripped his arm.
grippThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwat yai) EN: flu ; influenza   FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwat yai Meksikō = khaiwat yai Meksikō) EN: Mexican flu   FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (khaiwat yai thammadā) FR: grippe saisonnière [f]
คนขี้เหนียว[n. exp.] (khon khīnīo) EN: miser   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIPP    G R IH1 P
GRIPPI    G R IH1 P IY0
GRIPPO    G R IH1 P OW0
GRIPPED    G R IH1 P T
GRIPPING    G R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grippe    (n) (g r ii1 p)
gripped    (v) (g r i1 p t)
grippes    (n) (g r ii1 p s)
gripping    (v) (g r i1 p i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆子[さかご, sakago] (n) breech presentation (feet-first birth); breech delivery; breech birth; Agrippa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top