Search result for

-grip-

(47 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grip, *grip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grip[N] การยึดเกาะ, See also: การฉวย, การจับ, การกำ
grip[N] ความเข้าใจ, Syn. comprehension, understanding, Ant. misunderstanding
grip[VT] ยึด, See also: ฉวย, จับ, ยึด, เกาะ, Syn. catch, grasp, seize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip

English-Thai: Nontri Dictionary
grip(vt) จับแน่น,ยึด,เกาะ,กำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hey, get a grip of yourself.เฮ อย่าไปสนใน Heartbreak Library (2008)
Just.. just relax your grip, a little.แค่ผ่อนคลาย... ไม่ต้องเกร็ง Passengers (2008)
They're griping that Alakay never went through the rite of passage, blah, blah, blah, so technically speaking, he can't be a member of the pride.แต่มีคนค่อนขอดว่า อาลาเค ไม่เคยผ่าน พิธีพิสูจน์ตนอะไรเทือกนั้น บลา บลา บลา ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เขาจะอยู่ในฝูงไม่ได้ ไร้สาระจัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And then you come along with your weird kryptonite death grip, and...แล้วคุณก็เข้ามากับความคิดแย่ๆของคุณ ความชั่วร้ายแล้วก็... The House Bunny (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
And a kung fu grip.เป็นกังฟูด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Careful grip, boy.กรงเล็บเหล็ก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Careful grip.กรงเล็บเหล็ก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If Reggie was going to get her dead sister back, she would have to let go of her grip on reality.ถ้าเร็จจี้ไปรับพี่สาวที่ตายไปแล้วกลับมา เธอจะต้องปล่อยความเป็นจริง ที่ว่าฉันตายแล้วออกไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripThe lecture gripped the audience.
gripThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
gripFind one's grip on life.
gripHe has a grip of steel.
gripIt is high time we aired some of our gripes.
gripThe wrestler has a formidable grip.
gripHe was in the grip of poverty.
gripI have a gripping pain here.
gripThe officer gripped his arm.
gripShe gripped my arm tightly.
gripBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
gripThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว้าไขว่[V] grasp at, See also: grip, Syn. ไขว่คว้า, Example: ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ, Thai definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIP    G R IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grip    (v) (g r i1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgriffschalter {m}grip shifter [Add to Longdo]
Griff {m}; Halt {m} | Griffe {pl} | etw. in den Griff bekommen | etw. in den Griff bekommengrip | grips | to get a grip on sth. | to get to grips with sth. [Add to Longdo]
Griffschale {f}grip plate [Add to Longdo]
Griff-Schalter {m}Grip Shift [Add to Longdo]
Grips {m}; Köpfchen {n}savvy [Add to Longdo]
Gripzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抓力[zhuā lì, ㄓㄨㄚ ㄌㄧˋ, ] grip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, v. t. [From {Grip} a grasp; or P. gripper to seize;
   -- of German origin. See {Gripe}, v. t.]
   To give a grip to; to grasp; to gripe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [L. gryps, gryphus. See {Griffin}, {Grype}.]
   (Zool.)
   The griffin. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [Cf. AS. grip furrow, hitch, D. greb.]
   A small ditch or furrow. --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, v. t.
   To trench; to drain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [AS. gripe. Cf. {Grip}, v. t., {Gripe}, v. t.]
   1. An energetic or tenacious grasp; a holding fast; strength
    in grasping.
    [1913 Webster]
 
   2. A peculiar mode of clasping the hand, by which members of
    a secret association recognize or greet, one another; as,
    a masonic grip.
    [1913 Webster]
 
   3. That by which anything is grasped; a handle or gripe; as,
    the grip of a sword.
    [1913 Webster]
 
   4. A device for grasping or holding fast to something.
    [1913 Webster]
 
   5. Specif., an apparatus attached to a car for clutching a
    traction cable.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A gripsack; a hand bag; a satchel or suitcase. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   7. (Med.) The influenza; grippe.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grip
   n 1: the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he
      has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on
      the railing" [syn: {clasp}, {clench}, {clutch}, {clutches},
      {grasp}, {grip}, {hold}]
   2: the appendage to an object that is designed to be held in
     order to use or move it; "he grabbed the hammer by the
     handle"; "it was an old briefcase but it still had a good
     grip" [syn: {handle}, {grip}, {handgrip}, {hold}]
   3: a portable rectangular container for carrying clothes; "he
     carried his small bag onto the plane with him" [syn: {bag},
     {traveling bag}, {travelling bag}, {grip}, {suitcase}]
   4: the friction between a body and the surface on which it moves
     (as between an automobile tire and the road) [syn: {grip},
     {traction}, {adhesive friction}]
   5: worker who moves the camera around while a film or television
     show is being made
   6: an intellectual hold or understanding; "a good grip on French
     history"; "they kept a firm grip on the two top priorities";
     "he was in the grip of a powerful emotion"; "a terrible power
     had her in its grasp" [syn: {grip}, {grasp}]
   7: a flat wire hairpin whose prongs press tightly together; used
     to hold bobbed hair in place; "in Britain they call a bobby
     pin a grip" [syn: {bobby pin}, {hairgrip}, {grip}]
   v 1: hold fast or firmly; "He gripped the steering wheel"
   2: to grip or seize, as in a wrestling match; "the two men
     grappled with each other for several minutes" [syn:
     {grapple}, {grip}]
   3: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing
     terror or awe; "The snake charmer fascinates the cobra" [syn:
     {fascinate}, {transfix}, {grip}, {spellbind}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 grip [xrip]
   adhesion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top