Search result for

comprehension

(48 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehension-, *comprehension*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehension[N] ความเข้าใจ, Syn. understanding, perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensionความเข้าใจ,ความเข้าใจภาษา,การเข้าใจ,การทำความเข้าใจ [การแพทย์]
Comprehension (Theory of knowledge)ความเข้าใจ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Comprehension of Speechการเข้าใจภาษาพูด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension (n) เข้าใจ, สรุป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is magic beyond all comprehension.นี่คือเวทมนตร์ ที่อยู่เหนือการรับรู้ The Gift (2009)
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ Star Trek (2009)
Frankly, it all seems a bit beyond comprehension.ขอพูดตรงๆเลยนะคะ ดูเหมือน ฉันยิ่งที่จะไม่เข้าใจมันมากขึ้น Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Your very breath is a gift from Olympus. You have insulted powers beyond your comprehension.เจ้าลำพองตัวยิ่งกว่าความเข้าใจของเจ้า Clash of the Titans (2010)
For reasons beyond my comprehensionสำหรับเหตุผลเหนือความเข้าใจของฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
They have no comprehension skills.พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย Comeback (2011)
There are checks and balances -- a notion that goes beyond Neal's comprehension.มันต้องมีการตรวจสอบ และงบดุล ซึ่งเป็นวิธีการที่ลึกซึ้ง เกินนีลจะเข้าใจ Taking Account (2011)
You guys seem to have a listening comprehension problem.พวกคุณดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการรับฟังนะ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Certainly, he has no comprehension of what an automatic gearbox should do.เขาไม่รู้จักเลยว่า เกียร์ออโตแมติกควรทำอะไร Episode #18.2 (2012)
His reading comprehension suggests above-average intelligence, but his writing is inferior.บ่งชี้ว่าเขาฉลาดกว่าคนทั่วไป แต่การเขียนเขาด้อยกว่ามาก The Silencer (2012)
His own writings are not as profound, and despite his reading comprehension, we don't believed he's had an extended education.การเขียนของเขาไม่ได้ลึกซึ้งมากนัก ซึ่งต่างจากความเข้่าใจ ในการอ่่านของเขา ดราๆม่คิดว่าเขาจะมี การศึกษาที่สูง The Silencer (2012)
These physics in your mind, they are also above your comprehension.เรื่องฟิสิกค์ ต่างๆที่อยู่ในใจคุณ, พวกนั้นก็เป็นสิ่งที่ อยู่เหนือความเข้าใจของคุณ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehensionEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
comprehensionHe nodded slowly in comprehension.
comprehensionHis novel is beyond my comprehension.
comprehensionIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
comprehensionIt's beyond my comprehension.
comprehensionWhy he did it is beyond my comprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชาญาณ[N] intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี
ความเข้าใจ[N] understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียนรู้ [n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge   FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
ความไม่เข้าใจ [n. exp.] (khwām mai khaojai) FR: incompréhension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPREHENSION    K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehension    (n) (k o2 m p r i h e1 n sh @ n)
comprehensions    (n) (k o2 m p r i h e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解語[かいご, kaigo] (n) comprehension (of a word) [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟了[ごりょう, goryou] (n,vs) complete comprehension [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
先知[せんち, senchi] (n,vs) foresight; speedy comprehension [Add to Longdo]
相槌(P);相づち;相鎚[あいづち, aiduchi] (n) {ling} sounds given during a conversation to indicate comprehension; back-channeling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprehension \Com`pre*hen"sion\, n. [L. comprehensio: cf. F.
   compr['e]hension.]
   1. The act of comprehending, containing, or comprising;
    inclusion.
    [1913 Webster]
 
       In the Old Testament there is a close comprehension
       of the New; in the New, an open discovery of the
       Old.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is comprehended or inclosed within narrow
    limits; a summary; an epitome. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though not a catalogue of fundamentals, yet . . . a
       comprehension of them.        --Chillingworth.
    [1913 Webster]
 
   3. The capacity of the mind to perceive and understand; the
    power, act, or process of grasping with the intellect;
    perception; understanding; as, a comprehension of abstract
    principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The complement of attributes which make up the
    notion signified by a general term.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A figure by which the name of a whole is put for a
    part, or that of a part for a whole, or a definite number
    for an indefinite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprehension
   n 1: an ability to understand the meaning or importance of
      something (or the knowledge acquired as a result); "how you
      can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for
      his comprehension of American literature" [ant:
      {incomprehension}]
   2: the relation of comprising something; "he admired the
     inclusion of so many ideas in such a short work" [syn:
     {inclusion}, {comprehension}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top