Search result for

gis

(111 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gis-, *gis*, gi
English-Thai: Longdo Dictionary
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
biologist(n) นักชีววิทยา
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
gismo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gismo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)

English-Thai: Nontri Dictionary
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
archaeologist(n) นักโบราณคดี
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
biologist(n) นักชีววิทยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
eulogise(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
geologist(n) นักธรณีวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gist of actionมูลคดี, มูลฟ้อง [ดู ground of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
GISระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นระบบที่สามารถแสดงภาพแผนที่และลักษณะภูมิศาสตร์ของท้องที่ต่างๆ ได้ ย่อมาจากคำว่า Geographic Information System เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการหรือวางแผนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was the gist of it.ก็ประมาณนั้น The Monster at the End of This Book (2009)
You don't have to tell me the details, but just give me the general gist of what you did.คุณไม่ต้องบอกรายละเอียดฉันหรอก แต่แค่คุณให้ใจความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำลงไปก็พอ Personal Taste (2010)
Professor Nicolas Gisin leads the way.ศาสตราจารย์นิโคลัส กิสิน นำไปสู่วิธีการที่ Is Time Travel Possible? (2010)
Gisin has tested quantum nonlocality by showing the perfect synchronization of photons, particles of light, separated by great distances.กิสิน ได้ทดสอบ ท้องที่ไม่ ควอนตัม โดยการแสดงการประสาน ที่สมบูรณ์แบบของโฟตอน อนุภาคของแสงที่แยก จากกันโดยระยะทางที่ดี Is Time Travel Possible? (2010)
Gisin sends photon signals through fiber-optic cables stretched across Geneva.กิสิน ส่งสัญญาณโฟตอน ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำ แสงทอดข้ามเจนีวา Is Time Travel Possible? (2010)
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
I couldn't get the full gist of their relationship.ฉันไม่สามารถได้ใจความเต็มๆ ของความสัมพันธ์เค้าได้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
It's--it's nothing, Giselle.ไม่มีอะไร จีเซล Red Sky at Night (2010)
I mean, if Giselle pays the kidnappers, why shouldn't he?ฉันหมายถึงถ้ากีแซลจ่ายเงินค่าไถ่ แล้วทำไมเขาจะไม่ทำหล่ะ Red Sky at Night (2010)
Such a pretty-looking man, but how can he eye me when he has a gisaeng sitting next to him?เป็นผู้ชายหน้าตาน่ารัก แต่ทำไมสายตาของเขามองมาที่ข้าทั้งที่โชซอนนั่งอยู่ข้างเขา? Sungkyunkwan Scandal (2010)
- It's called a gisky.ได้ เรียกว่าจิสกี้ A Lonely Place to Die (2011)
- Gisky?จิสกี้ A Lonely Place to Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gisI got the gist of what he was saying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจความสำคัญ[N] point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
เค้าความ[N] gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
อัตถ์[N] content, See also: gist, Syn. อรรถ, อัตถะ, เนื้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image

CMU English Pronouncing Dictionary
GISI    JH IY1 S IY0
GIST    JH IH1 S T
GISH    JH IH1 SH
GISH    G IH1 SH
GISSI    G IH1 S IY0
GISLER    G IH1 S AH0 L ER0
GISELA    G IY1 Z AH0 L AH0
GISCARD    G IH2 S K AA1 R D
GISELLA    JH IH2 S EH1 L AH0
GISBERT    G IH1 S B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GIs    (n) (jh ii2 ai1 z)
gist    (n) (jh i1 s t)
gists    (n) (jh i1 s t s)
Gisela    (n) (jh i s e1 l @)

German-Thai: Longdo Dictionary
unlogisch(adj adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: S. unnachvollziehbar, A. logisch, nachvollziehbar
soziologisch(adj) ที่เกี่ยวกับทางสังคม
Dschingis Khan(uniq) เจงกิสข่าน
logisch(adj adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล
physiologisch(adj adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiologisch(adj adv) เกี่ยวกับสรีรศาสตร์, เกี่ยวกับสรีรวิทยา
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gischt {f}; Sprühwasser {n}spray [Add to Longdo]
Giss {m}; Gissung {f}; Schätzung des Schiffsstandortes [naut.]reckoning [Add to Longdo]
Gischtläufer {m} [ornith.]Surfbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
ぎしぎし;ギシギシ[, gishigishi ; gishigishi] (n) creak; squeak; creaking sound [Add to Longdo]
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっしり[, gisshiri] (adv) tightly; fully; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
とぎ汁;磨ぎ汁;磨汁[とぎじる;とぎしる, togijiru ; togishiru] (n) water that has been used to wash rice [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, ] gist; main idea; general tenor; one’s judgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] Meineid [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
技師[ぎし, gishi] Ingenieur [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] Opfer, Opfergabe [Add to Longdo]
犠牲者[ぎせいしゃ, giseisha] Opfer [Add to Longdo]
義姉[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
義歯[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
議席[ぎせき, giseki] Parlamentssitz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GIS
         Geographic Information System
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top