ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthropologist

AE2 N TH R AH0 P AA1 L AH0 JH IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthropologist-, *anthropologist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthropologist(n) นักมานุษยวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthropologistนักมนุษย์วิทยา [การแพทย์]
Anthropologistsนักมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While doing field work, anthropologists have been known to lose themselves in the very society that they're studying, a phenomenon known as "going native."ขณะที่กำลังทำงานนี้ นักมานุษยาวิทยา ก็ได้สูญเสียความเป็นตัวตนเขาไป ในสังคมคนหมู่มากที่พวกเขากำลังเรียนรู้ The Nanny Diaries (2007)
There's a popular belief amongst anthropologists that you must immerse yourself in an unfamiliar world in order to truly understand your own.มีความเชื่อกันส่วนใหญ่ ท่ามกลางนักมานุษยาวิทยา ที่ว่า คุณจะต้องเข้าไป ในโลกที่ไม่คุ้นเคยด้วยตัวเอง คุณถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยตัวคุณ The Nanny Diaries (2007)
You're tapping into what anthropologists callคุณกำลังติดกับในสิ่งหนึ่ง ที่นักมานุษยวิทยาเรียกว่า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
She was pleasant, but an unexceptional anthropologist and obviously quite careless.แต่เป็นนักมานุษยวิทยาที่ ยอมรับกันไม่ได้ และัเห็น ชัดเจนว่าเธอขาดความระมัดระวัง A Night at the Bones Museum (2009)
There's a forensic anthropologist at the Jeffersonian.อ่าฮะ มีนักนิติมานุษยวิทยาคนหนึ่ง ที่สถาบันเจฟเฟอร์โซเนียน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You don't want me being honored by the National Society of Anthropologists without you, do you?คุณไม่้ต้องให้ฉันไปเป็นเกียรติ ในงานสังคมระดับชาติ ของนักมานุษยวิทยา โดยไม่มีคุณใช่มั้ยล่ะ? The Beginning in the End (2010)
I can provide you with a list of forensic anthropologists who can do this job.ฉันสามารถจัดหาให้ได้ รายชื่อนักนิติมานุษยวิทยา คนที่พอทำงานนี้ได้ The Beginning in the End (2010)
Becae I have no desire to break in a new forensic anthropologist and an FBI agent, do y?เพราะว่าผมไม่ปรารถนา จะไปยุ่งเกี่ยว กับคู่นักนิติมานุษยวิทยา และเจ้าหน้าที่ FBI คู่ใหม่ แล้วคุณล่ะ? The Beginning in the End (2010)
Because you will not find a more experienced or respected forensic anthropologist anywhere in the world.เพราะว่าคุณจะไม่มีทางหา คนที่มีประสบการณ์มากไปกว่า หรือน่านับถือไปกว่า นักนิติมานุษยวิทยาคนนี้ ไม่ว่าที่ไหนในโลก The Boy with the Answer (2010)
And yet, the only people who saw that dust mite, the only people who touched the alleged epithelial cells were two kidnap victims-- one a known conspiracy theorist, the other a traumatized anthropologist who's currently being treated by a psychologist.และมีเพียงคนที่เคยเห็น ตัวไรฝุ่นเท่านั้น ที่เคยสัมผัสกับหลักฐาน เนื้อเยื่อบุผิวมนุษย์ และทั้งสองคนก็เคยเป็นเหยื่อ การถูกลักพาตัวมาก่อน- The Boy with the Answer (2010)
And he is the resident forensic anthropologist here.และเขาคือนักมานุษยวิทยานิติเวช ที่อยู่ที่นี่ ณ เวลานี้ The Future in the Past (2012)
It is our job as forensic anthropologists to give as many of these people as possible their identities back.มันเป็นงานของเราในฐานะนักมนุษยวิทยา ในการคืนตัวตนให้ผู้คนเหล่านี้ ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ The Patriot in Purgatory (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anthropologistThe anthropologist delivered a lecture on primitive cultures.
anthropologistThe anthropologist says odd customs do persist in the region.
anthropologistThe anthropologist says old customs still prevail in the province.
anthropologistTo my surprise, the anthropologist was accused of murder.
anthropologistWhen we say that a language is culturally transmitted - that is, that it is learned rather than inherited - we mean that it is part of that whole complex of learned and shared behavior that anthropologists call culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักมานุษยวิทยา(n) anthropologist, Example: นักมานุษยวิทยาตระหนักว่า ท่าทางการพูดของคนเราสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นของเขาในเรื่องนั้นๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามานุษยวิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักมานุษยวิทยา[nakmanutsayawitthayā] (n) EN: anthropologist  FR: anthropologiste [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTHROPOLOGIST AE2 N TH R AH0 P AA1 L AH0 JH IH0 S T
ANTHROPOLOGISTS AE2 N TH R AH0 P AA1 L AH0 JH IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anthropologist (n) ˌænθrəpˈɒləʤɪst (a2 n th r @ p o1 l @ jh i s t)
anthropologists (n) ˌænθrəpˈɒləʤɪsts (a2 n th r @ p o1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类学家[rén lèi xué jiā, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] anthropologist #54,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人類学者[じんるいがくしゃ, jinruigakusha] (n) anthropologist; ethnologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anthropologist \An`thro*pol"o*gist\, n.
     One who is versed in anthropology.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anthropologist
      n 1: a social scientist who specializes in anthropology

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top