ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偽証

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偽証-, *偽証*
Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
偽証[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury [Add to Longdo]
偽証[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd perjure myself to protect him.[JA] 偽証してるって 意味じゃないわ Oriole (2015)
If he said that, that son of a bitch is lying.[JA] 偽証に違いない Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Our parents just never married. That's why he'd lie for you in court.[JA] - それで彼は偽証した Reasonable Doubt (2014)
She has committed the acts of falsehood and fornication.[JA] 彼女は偽証と、 姦淫の罪を犯した Mother's Mercy (2015)
This is clearly perjury![CN] 這是明顯的偽証 Episode #1.1 (2012)
The penalties for perjury are severe.[JA] 偽証罪は重罰ですよ The New World (2015)
Speaking falsehoods before the gods is a great crime.[JA] 神々の前での偽証は重罪です Mother's Mercy (2015)
Then you'll remember the passages concerning buggery and perjury.[JA] それでは男色と偽証に関する部分は覚えていますね The Gift (2015)
Seven years ago, Edwards perjured himself to make sure that the man he believed had killed his wife would go away to prison.[JA] 7年前 エドワーズは偽証した 妻を殺した奴を確認しようと 刑務所に行く事になる Karma (2015)
Bearing false witness before the gods Is as grave a sin as any, my lady.[JA] 神々の前での偽証は 重大な犯罪です Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
You understand that's perjury, right?[JA] 偽証罪は ご存知ですね? The Hound of the Cancer Cells (2014)
I perjured myself before the gods.[JA] 私は神々の前で偽証した The Winds of Winter (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] Meineid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top