ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apologist

AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apologist-, *apologist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apologist[N] ผู้ที่แก้ต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)

English-Thai: Nontri Dictionary
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I apologize, sir... - Are you an amanuensis or an apologist? Now pay attention.іthе ѕоn hе dіѕіnhеrіtеd іѕ nоnе оthеr thаn Rоbеrt Frоbіѕhеr,/і Cloud Atlas (2012)
In his final days, Godric was a blasphemer, a weak, disgusting apologist whom Lilith herself would have been overjoyed to stake.ในวันสุดท้ายของเขา /Nก็อดริคเป็นพวกลบหลู่ศาสนา พวกอ่อนแอ /N พวกกล่าวโทษที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งลิลิธยิ่งกว่าพอใจที่จะเสียบอกเขา Somebody That I Used to Know (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
APOLOGIST    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S T
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S T S
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S S
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apologist    (n) ˈəpˈɒləʤɪst (@1 p o1 l @ jh i s t)
apologists    (n) ˈəpˈɒləʤɪsts (@1 p o1 l @ jh i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apologist \A*pol"o*gist\, n. [Cf. F. apologiste.]
   One who makes an apology; one who speaks or writes in defense
   of a faith, a cause, or an institution; especially, one who
   argues in defense of Christianity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apologist
   n 1: a person who argues to defend or justify some policy or
      institution; "an apologist for capital punishment" [syn:
      {apologist}, {vindicator}, {justifier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top