ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forebear

F AO1 R B EH2 R   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forebear-, *forebear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors

English-Thai: Nontri Dictionary
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
Tonight, we're gonna harken back to our forebearers.คืนนี้ เราจะกลับไปใช้วิธีเดียวกับสมัยบรรพบุรุษ Somebody That I Used to Know (2012)
Mithril it was called by my forebears.มันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้น โดยบรรพบุรุษของฉัน The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติตระกูล[N] ancestor, See also: forebear, fore father, Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด, Example: ูในวงการนักแสดงส่วนมากเขาดูกันที่ความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีชาติตระกูลดี แล้วจะมีงานเยอะเสมอไป, Thai definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องกันมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่นโคตร[v.] (konthōt) EN: revile one's forebears   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREBEAR    F AO1 R B EH2 R
FOREBEARS    F AO1 R B EH2 R Z
FOREBEARANCE    F AO2 R B EH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forebears    (n) fˈɔːrbɛəʴz (f oo1 r b e@ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbear \For*bear"\ (f[o^]r*b[^a]r"), n. [See {Fore}, and {Bear}
   to produce.]
   An ancestor; a forefather; -- usually in the plural. [Scot.]
   [Also spelled {forebear}.] "Your forbears of old." --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forebear \Fore*bear"\, n.
   An ancestor. See {Forbear}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forebear
   n 1: a person from whom you are descended [syn: {forebear},
      {forbear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top