Search result for

foret

(80 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foret-, *foret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretop[N] ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
foretell[VT] ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
foretime[N] อดีต (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, อดีตกาล, Syn. past
foretold[VT] ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
foretaste[N] สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
foretaste[VT] มีประสบการณ์มาก่อน
foretoken[N] สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่เป็นลางบอก, Syn. omen, prefigurement, prognostic
foretoken[VT] ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
foretooth[N] ฟันซี่หน้า
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
foretime(ฟอร์'ไทม์) n. อดีตกาล,อดีต,แต่ก่อน
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
foretoldv. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ foretell
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
beforetimeadv. เมื่อก่อน
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า,การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With all my powers of prediction, I could never have foretold this.ข้าไม่เคยล่วงรู้ได้เลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
Wow. It is as Oogway foretold.ว้าว เหมือนที่อูเกวย์ทำนายไว้เลย Kung Fu Panda (2008)
Emily, maybe this is that romantic encounter your horoscope foretold.แค่นี้นะ การ์เซีย Cold Comfort (2009)
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethought,จากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย Out of Time (2009)
That is not foretold.นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกให้ทำนะ Alice in Wonderland (2010)
Your arrival 'twas foretold.การมาของพวกเจ้าอยู่ในคำทำนาย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
'twas foretold trespassers would land on my shore.คำทำนายว่าจะมีผู้มาเยือน ย่ำชายฝั่งข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Yes. 'twas foretold as well.ใช่ มีทำนายไว้เช่นกัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Also foretold.-ก็ทำนายไว้อย่างนั้นน่ะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Foretold!-คำทำนาย! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
'twas foretold there would be one who doubts.ท่านทำนายบอกไว้ว่า จะมีคนสงสัยข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And it was foretold you would need some help getting here.และคำทำนายบอกไว้ว่า เจ้ามีผู้ช่วยถึงมานี่ได้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foretIt is not mine to foretell the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดวง[V] foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
ทำนายทายทัก[V] foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย[V] foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORET    F AO1 R T
FORET    F AO1 R EH0 T
FORETELL    F AO0 R T EH1 L
FORETOLD    F AO0 R T OW1 L D
FORETASTE    F AO0 R T EY1 S T
FORETASTE    F AO1 R T EY0 S T
FORETELLING    F AO0 R T EH1 L IH0 NG
FORETHOUGHT    F AO1 R TH AO2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretop    (n) (f oo1 t o p)
Foretich    (n) (f oo1 r t i k)
foretell    (v) (f oo1 t e1 l)
foretold    (v) (f oo1 t ou1 l d)
foretops    (n) (f oo1 t o p s)
foretaste    (n) (f oo1 t ei s t)
foretells    (v) (f oo1 t e1 l z)
foretastes    (n) (f oo1 t ei s t s)
foretelling    (v) (f oo1 t e1 l i ng)
forethought    (n) (f oo1 th oo t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
毒味;毒見[どくみ, dokumi] (n,vs) poison tasting; foretaste [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n,vs) consideration; concern; forethought; (P) [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, / ] forethought [Add to Longdo]
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top