Search result for

อรุณรุ่ง

(16 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรุณรุ่ง-, *อรุณรุ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรุณรุ่ง[N] morning, See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn, Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the dark of the night, just before dawnในความมืดยามราตรี เพียงก่อนอรุณรุ่ง Anastasia (1997)
Rise and shine, Adam. You're probably wondering where you are.อรุณรุ่งเริ่มต้นแล้ว อดัม คุณคงสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่ไหน Saw (2004)
Like the first blush of winter that signals a great migration.เหมือนกับอรุณรุ่งของฤดูหนาว ที่เป็นสัญญาณของการอพยพครั้งใหญ่ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
At dawn we're at war.อรุณรุ่ง... เราเปิดศึก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
More brilliant than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง Episode #1.5 (2009)
More glorious than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง Episode #1.7 (2009)
Warmer than the sun.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง นานมาแล้ว มีเด็กหญิงจน ตัวเล็กๆชื่อ กึมจันดี... Episode #1.7 (2009)
This union heralds a new dawn for the Kingdom. A new beginning...ป่าวประกาศออกไปว่า อรุณรุ่ง สำหรับอาณาจักร จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ Beauty and the Beast (2009)
In it, he calls my arrival the dawn of the superhero.และเรียกการมาของผมว่า อรุณรุ่งของยอดมนุษย์ Watchmen (2009)
~ the world has arrived ~~อรุณรุ่งกำลังจะมาเยือน~ Finding Mr. Destiny (2010)
♪ Feel the early morning madness ♪# ยามอรุณรุ่งแสนวุ่นวาย# Born This Way (2011)
♪ And the early morning madness ♪# ยามอรุณรุ่งช่างวุ่นวาย# Born This Way (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunrise[N] พระอาทิตย์ขึ้น, See also: อรุณรุ่ง, Syn. sunup, Ant. sunset

English-Thai: Nontri Dictionary
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top