ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forest

F AO1 R AH0 S T   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forest-, *forest*
English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest
forester[N] พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า
forestry[N] การทำป่าไม้, See also: วิชาการป่าไม้
forestall[VT] ป้องกัน, See also: กัน (ไม่ให้เกิดขึ้น), Syn. hinder, prevent, thwart
forestall[VT] คาดหวัง (คำโบราณ)
forestall[VT] กักตุนสินค้า
Forest Gump[SL] งี่เง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods
forestall(ฟอร์สทอล') vt. ป้องกัน,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ชิงทำก่อน,ดักหน้า, See also: forestaller n. forestallment n., Syn. predict,
forestation(ฟอริสเท'เชิน) n. การปลูกป่า
forestay(ฟอร์'สเท) n. เชือกสายระโยงจากกระโดงหน้าไปยังหัวเรือ
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
forestry(ฟอ'ริสทรี) n. การป่าไม้
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
deforest(ดิฟอ'เรสทฺ) vt. ทำลายป่า, See also: deforestation n. ดูdeforest deforester n. ดูdeforest
disforest(ดิสฟอ'เรสทฺ) vt. ดูdisafforest
timber forestn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest

English-Thai: Nontri Dictionary
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forestป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forested bog; bog forestป่าพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
forested swampป่าน้ำขัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest ป่าไม้
สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forest animalsสัตว์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest biomassชีวมวลป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest biomassมวลชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest Ecosystem ระบบนิเวศป่าไม้
บริเวณพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ทั้งยืนต้นและล้มลุก ทั้งเป็นพืชชนิดสูงใหญ่และไม้พุ่ม ปกคลุมอยู่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ (Dominant) ขึ้นปกคลุมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The forest is our mother, the forest is our home.ป่าเป็นแม่ของเรา, ป่าเป็นบ้านของเรา Idemo dalje (1982)
The last thing I remember is walking through the forest and hearing a loud noise.ฉันจำได้แค่ว่าฉันเดินอยู่ในป่า และได้ยินเสียงดัง Return to Oz (1985)
Killers from Guilder are infiltrating the Thieves' Forest and plan to murder my bride on our wedding night.นักฆ่าจากกิลเดอร์ ... แทรกซึมอยู่ในป่าแห่งหัวขโมย และวางแผนที่จะฆ่าเจ้าสาวของข้าในคืนแต่งงาน The Princess Bride (1987)
On the day of the wedding, I want the Thieves' Forest emptied, and every inhabitant arrested.ในวันแต่งงาน ... ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยปราศจากกการซ่องสุม และผู้อาศัยทุกคนต้องถูกจับกุม The Princess Bride (1987)
I want the Thieves' Forest emptied before I wed.ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยว่างเปล่าในวันแต่งงาน The Princess Bride (1987)
YELLIN: The Thieves' Forest is emptied.หมู่บ้านหัวขโมยไม่มีคนแล้ว The Princess Bride (1987)
And in the forest flowers are bloomingและในป่าดอกไม้บานสะพรั่ง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Would you like to try our Black Forest Dew?คุณอยากลองแบล็คฟอเรสท์ดิวหน่อยมั้ยคะ Mannequin: On the Move (1991)
They found Karen Swenson's body in the forest in her pyjamas ten miles from her house.ทั้งหมดเสียชีวิต ไม่ในป่า ก็ชายป่า Deep Throat (1993)
We'll take another sample from the forest and run a comparison before we do anything.คุณคิดถูก Deep Throat (1993)
We were all in the forest having a party.ในป่านั่น Deep Throat (1993)
Oh? Then make the forests grow back so I have Wood to work.งั้นรึงั้นทำให้ป่าไม้กลับมา ข้าจะได้มีไม้ไว้ต่อเรือและอธิบายด้วยว่า Rapa Nui (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forestA beautiful lake lay just beyond the forest.
forestA forest fire broke out in this area.
forestA group started a campaign to preserve rain forests.
forestAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
forestA mountain fire broke out and burnt the forest.
forestAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
forestAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
forestAnimals inhabit the forest.
forestAt noon they lay down in a forest to rest.
forestA vast forest covers the mountains.
forestChildren are to the playground what leaves are to the forest.
forestDid the old man get lost in the forest?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
วนศาสตร์[N] forestry, Example: ข้าราชการดีเด่นของกรมป่าไม้วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2516, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการทำนุบำรุง รักษาและปลูกป่า
แนวไพร[N] forest belt, Syn. แนวป่า
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
เขตป่า[N] forest area, See also: forest zone, Example: รัฐบาลสงวนที่เชิงเขาไว้เป็นเขตป่า, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินของหลวงที่บุคคลอื่นจะเข้าครอบครองไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREST F AO1 R AH0 S T
FOREST F AO1 R IH0 S T
FORESTS F AO1 R AH0 S T S
FORESTA F AO1 R S T AH0
FOREST'S F AO1 R AH0 S T S
FORESTRY F AO1 R AH0 S T R IY0
FORESTED F AO1 R AH0 S T AH0 D
FORESTER F AO1 R AH0 S T ER0
FORESTALL F AO0 R S T AO1 L
FORESTERS F AO1 R AH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forest (n) fˈɒrɪst (f o1 r i s t)
forests (n) fˈɒrɪsts (f o1 r i s t s)
forester (n) fˈɒrɪstər (f o1 r i s t @ r)
forestry (n) fˈɒrəstriː (f o1 r @ s t r ii)
forestall (v) fˈɔːstˈɔːl (f oo1 s t oo1 l)
foresters (n) fˈɒrɪstəz (f o1 r i s t @ z)
forestalls (v) fˈɔːstˈɔːlz (f oo1 s t oo1 l z)
forestalled (v) fˈɔːstˈɔːld (f oo1 s t oo1 l d)
forestalling (v) fˈɔːstˈɔːlɪŋ (f oo1 s t oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēn, ㄙㄣ, ] forest, #3,214 [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
林业[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
造林[zào lín, ㄗㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] forestation, #11,222 [Add to Longdo]
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] forestry station; forest management area, #19,002 [Add to Longdo]
林学[lín xué, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] forestry, #71,211 [Add to Longdo]
乔林[qiáo lín, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] forest (esp. of tall trees); high forest, #104,892 [Add to Longdo]
林火[lín huǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄨㄛˇ, ] forest fire, #136,731 [Add to Longdo]
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, ] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003), #292,674 [Add to Longdo]
森林培育[sēn lín péi yù, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] forestry; silviculture [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förster {m}; Försterin {f}forest warden; forester; forest ranger; woodman; woodsman [Add to Longdo]
Forstaufseher {m} | Forstaufseher {pl}forest supervisor | forest supervisors [Add to Longdo]
Forstbeamte {m} | Forstbeamten {pl}forest officer | forest officers [Add to Longdo]
Forstbestand {m}; Waldbestand {m}forest stand; timber stand [Am.] [Add to Longdo]
Forstrevier {n} | Forstreviere {pl}forest district | forest districts [Add to Longdo]
Holzverarbeitungsindustrie {f}forest industry [Add to Longdo]
Schneise {f} | Schneisen {pl}forest aisles | forest aisles [Add to Longdo]
Wald {m}; Forst {m}; Waldung {f} | Wälder {pl}; Forste {pl}; Waldungen {pl}forest | forests [Add to Longdo]
Waldbrand {m}forest fire [Add to Longdo]
Waldglas {n}forest glass; potash glass [Add to Longdo]
Bindenreiher {m} [ornith.]Forest Bittern [Add to Longdo]
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl [Add to Longdo]
Nepaluhu {m} [ornith.]Forest Eagle Owl [Add to Longdo]
Spiegelliest [ornith.]Forest Kingfisher [Add to Longdo]
Waldhopf {m} [ornith.]Forest Wood Hoopoe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
フォレスト[, foresuto] (n) forest [Add to Longdo]
ラフォーレ[, rafo-re] (n) the forest (fre [Add to Longdo]
亜熱帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
雨緑樹林[うりょくじゅりん, uryokujurin] (n) rain green forest [Add to Longdo]
雨林[うりん, urin] (n) rain forest [Add to Longdo]
雲霧林[うんむりん, unmurin] (n) cloud forest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, n. [OF. forest, F. for[^e]t, LL. forestis,
   also, forestus, forestum, foresta, prop., open ground
   reserved for the chase, fr. L. foris, foras, out of doors,
   abroad. See {Foreign}.]
   1. An extensive wood; a large tract of land covered with
    trees; in the United States, a wood of native growth, or a
    tract of woodland which has never been cultivated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A large extent or precinct of country,
    generally waste and woody, belonging to the sovereign, set
    apart for the keeping of game for his use, not inclosed,
    but distinguished by certain limits, and protected by
    certain laws, courts, and officers of its own. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, a.
   Of or pertaining to a forest; sylvan.
   [1913 Webster]
 
   {Forest fly}. (Zool.)
   (a) One of numerous species of blood-sucking flies, of the
     family {Tabanid[ae]}, which attack both men and beasts.
     See {Horse fly}.
   (b) A fly of the genus {Hippobosca}, esp. {H. equina}. See
     {Horse tick}.
 
   {Forest glade}, a grassy space in a forest. --Thomson.
 
   {Forest laws}, laws for the protection of game, preservation
    of timber, etc., in forests.
 
   {Forest tree}, a tree of the forest, especially a timber
    tree, as distinguished from a {fruit tree}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, v. t.
   To cover with trees or wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forest
   n 1: the trees and other plants in a large densely wooded area
      [syn: {forest}, {wood}, {woods}]
   2: land that is covered with trees and shrubs [syn: {forest},
     {woodland}, {timberland}, {timber}]
   v 1: establish a forest on previously unforested land; "afforest
      the mountains" [syn: {afforest}, {forest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top