Search result for

flame

(129 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flame-, *flame*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flame[N] เปลวไฟ, See also: เปลวเพลิง, ไฟ, Syn. fire, blaze, conflagration
flame[VI] ลุกไหม้, See also: ลุกเป็นไฟ, ลุกไหม้, Syn. blaze, burn, glow, Ant. smother, extinguish
flame[VI] แดงขึ้นเพราะความโกรธ (ใบหน้า)
flame[N] สีแดงจ้า, See also: สีส้ม, Syn. bright red, orange
flame[N] ความรู้สึกที่รุนแรง, See also: ความรุ่มร้อน, ความเร่าร้อนของอารมณ์, Syn. passion
flame[N] คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, คนรัก, Syn. sweetheart, lover
flame[SL] ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์
flame up[PHRV] เปลวไฟคุโชนอีก, See also: เผาไหม้อีก, Syn. blaze up, burn up, flame out, flare up
flame out[PHRV] เปลวไฟคุโชนอีก, See also: เผาไหม้อีก, Syn. blaze up, burn up, flame up, flare up
flame out[PHRV] ลุกเป็นไฟ, See also: กระพือ, โหมกระพือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
flame-treen. ต้นหางนกยูง
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning)
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame
old flamen. ถ่านไฟเก่า

English-Thai: Nontri Dictionary
flame(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชติช่วง,ความเร่าร้อน
flame(vi) ลุกเป็นไฟ,ส่องแสงกล้า,บันดาลโทสะ,เร่าร้อน,ปะทุ
aflame(adj,adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
inflame(vt) ทำให้ติดไฟ,ยั่วเย้า,เร้าใจ,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flame brazingการแล่นประสานเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame cleaning blowpipe; de-scaling blowpipeคันเชื่อมขจัดสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame cuttingการตัดด้วยเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame normalizingการอบปรกติด้วยเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame planing machineเครื่องเจียนด้วยเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame planing unitหน่วยเจียนด้วยเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame snap-outเปลวสะดุดดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame washingการแต่งผิวด้วยเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flameเปลวไฟ [การแพทย์]
flame cellเฟลมเซลล์, เซลล์ที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากเนื้อเยื่อโดยอาศัยการโบกของซิเลีย เช่น เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flame Ionizationเฟลมไอออนไนเซชัน [การแพทย์]
Flame Ionization Detectorเครื่องตรวจวัดแบบเฟลมไอออนไนเซชัน [การแพทย์]
Flame retardant or Flame retarderสารเคมีที่เติมลงไปเพื่อช่วยหน่วงการติดไฟของผลิตภัณฑ์ โดยสารเคมีนี้จะสลายตัวให้แก๊ส หรือสารที่ไม่ติดไฟเมื่อได้รับความร้อน ตัวอย่างสารหน่วงการติดไฟ เช่น แอนติโมนีออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Flame sprayingการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน [TU Subject Heading]
Flame Testการใช้ไฟเผา [การแพทย์]
Flame, Non-Luminousเปลวไฟที่ไม่มีควัน [การแพทย์]
Flame-Shapeลักษณะเป็นเปลวไฟ [การแพทย์]
Flame-Shapedรูปคล้ายเปลวไฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going back on the road with Patty. My replacement flamed out.ฉันจะกลับไปทำงานกับแพตตี้ คนมาแทนฉันโดนไล่ออก Dying Changes Everything (2008)
You don't prove her innocence by jumping into the flames.เธอต้องไม่พิสูจน์ว่านางบริสุทธิ์ด้วยการโดดลงไปในกองไฟแทนนาง The Mark of Nimueh (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
- Flame on!- ติดไฟ -N Superhero Movie (2008)
We can rig these like giant flamethrowers, get all those things in one place, and just blast the shit out of them.เราทำกับดักได้นะ เหมือนระเบิดเพลิงยักษ์ เอาพวกนี้มารวมกัน แล้วจุด เผามันให้เรียบ Day of the Dead (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
Sharing the flame.แบ่งไฟกัน New York, I Love You (2008)
But we did share a flame. Right?แต่เราก็แบ่งไฟกันใช่ไหม New York, I Love You (2008)
We share a flame. Thousands of tiny molecules are heating up right now.เราแบ่งไฟกัน โมเลกุลเล็กๆนับพันกำลังลุกโชนอยู่ New York, I Love You (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
All of us who kept the flame of Ember burning... through the darkness... so that we could live again on the earth... in the air and the light.พวกเราทั้งหมดที่คอยรักษาเชื้อเพลิงให้เผาใหม้ เพื่อขับไล่ความมืด บัดนี้พวกเราจะกลับมาใช้ชิวิตอีกครั้งบนโลก City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flame4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
flameAll her years of work and effort have gone up in flames.
flameAll of a sudden, the barn went up in flames.
flameAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
flameFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
flameHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
flameHe fanned the fire into flames.
flameHer cheeks flamed up.
flameI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
flameIt depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.
flameI would love to see my old flame again.
flameJust one slip and you'll be mistaken for a troll and flamed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิง[N] fire, See also: flame, blaze, conflagration, Syn. ไฟ, Example: เตาไฟควรจัดทำให้ป้องกันเพลิงได้ และควรให้ห่างจากที่เก็บถ่านหรือฟืน, Notes: (เขมร)
ไฟ[N] fire, See also: flame, blaze, Syn. ธาตุไฟ, Example: โบราณเชื่อว่าโลกเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลมและไฟ, Thai definition: ธาตุหนึ่งในธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
เปลว[N] flame, See also: lick, Syn. เปลวไฟ, เปลวเพลิง, Example: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิดว่าไฟยังไม่ดับสนิท เพราะยังเห็นเปลวแลบออกมาอยู่, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นหยดแหลมที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
เปลวเพลิง[N] flame, See also: glow, licking flames, Syn. เปลวไฟ, เปลว, Example: ทุกคนต่างมองดูบ้านของตนที่ตกอยู่ในเปลวเพลิงด้วยความรู้สึกสสลดหดหู่เป็นที่สุด, Thai definition: ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
เปลวไฟ[N] blaze, See also: flame, glow, Syn. เปลวเพลิง, เปลว, Example: เปลวไฟในตะเกียงมีสีน้ำเงินสลัว, Thai definition: ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
ลุกโชติช่วง[V] glow, See also: flame, blaze, flare, Syn. ลุก, ลุกช่วง, Example: คบเพลิงเหนือสนามราชมังคลากีฬาสถานลุกโชติช่วงขึ้นแล้ว, Thai definition: สว่างวาบ, สว่างจ้าขึ้น
ลุกไหม้[V] be in flames, See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire, Syn. เผาไหม้, ลุกโหม, ลุกโชน, Example: เครื่องยนต์บางชิ้นทำงานบกพร่อง จึงทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงได้, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่
อัคนิคณะ[N] flame, See also: fire, Syn. เปลวไฟ, Notes: (สันสกฤต)
ทะเลเพลิง[N] blaze, See also: flame, Example: คืนนั้นทั้งคืน เมืองหลวงกลายเป็นทะเลเพลิงจนท้องฟ้าแดงฉาน, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณเพลิงไหม้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก
ชาลา[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสว่าง, เปลวไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ดาดตะกั่ว [n.] (dāttakūa) EN: Red ivy ; Red flame ivy   
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration   FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
กลัดมัน[v.] (klatman) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle   FR: brûler ; prendre feu

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAME    F L EY1 M
FLAMED    F L EY1 M D
FLAMER    F L EY1 M ER0
FLAMES    F L EY1 M Z
FLAMENCO    F L AH0 M EH1 NG K OW2
FLAMEMASTER    F L EY1 M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flame    (v) (f l ei1 m)
flamed    (v) (f l ei1 m d)
flames    (v) (f l ei1 m z)
flamethrower    (n) (f l ei1 m th r ou @ r)
flamethrowers    (n) (f l ei1 m th r ou @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flamenco {m}flamenco [Add to Longdo]
Flamme {f} | Flammen {pl} | in Flammen | in Flammen aufgehenflame | flames | aflame | to go up in flames [Add to Longdo]
Flammenhärtung {f}flame hardening [Add to Longdo]
Flammenlänge {f}flame length [Add to Longdo]
Flammenwächter {m}; Brandmelder {m}flame detector [Add to Longdo]
Flammenwächter {m}flame monitor [Add to Longdo]
Flammenbrustschnäpper {m} [ornith.]Flame Robin [Add to Longdo]
Feuer-Zwergkaiserfisch {m}; Flammen-Herzogfisch {m} (Centropyge loriculus) [zool.]flame (dwarf) angel [Add to Longdo]
Zweifleck-Kardinalbarsch {m} (Apogon pseudomaculatus) [zool.]flame cardinal [Add to Longdo]
Flame {m}; Flämin {f}; Flamin {f}Fleming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
フラメンコ[, furamenko] (n) flamenco; (P) [Add to Longdo]
フラメンコギター[, furamenkogita-] (n) flamenco guitar [Add to Longdo]
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火光[huǒ guāng, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄤ, ] flame; blaze [Add to Longdo]
火焰喷射器[huǒ yàn pēn shè qì, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] flamethrower [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] flame; inflammation; -itis [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] flames [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, / ] flame; blaze [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] flame [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] flame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flame \Flame\, v. i. [imp. & p. p. {Flamed}; p. pr. & vb. n.
   {Flaming}.] [OE. flamen, flaumben, F. flamber, OF. also,
   flamer. See {Flame}, n.]
   1. To burn with a flame or blaze; to burn as gas emitted from
    bodies in combustion; to blaze.
    [1913 Webster]
 
       The main blaze of it is past, but a small thing
       would make it flame again.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To burst forth like flame; to break out in violence of
    passion; to be kindled with zeal or ardor.
    [1913 Webster]
 
       He flamed with indignation.      --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flame \Flame\ (fl[=a]m), n. [OE. flame, flaume, flaumbe, OF.
   flame, flambe, F. flamme, fr. L. flamma, fr. flamma, fr.
   flagrare to burn. See {Flagrant}, and cf. {Flamneau},
   {Flamingo}.]
   1. A stream of burning vapor or gas, emitting light and heat;
    darting or streaming fire; a blaze; a fire.
    [1913 Webster]
 
   2. Burning zeal or passion; elevated and noble enthusiasm;
    glowing imagination; passionate excitement or anger. "In a
    flame of zeal severe." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Where flames refin'd in breasts seraphic glow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sister arts we came,
       And met congenial, mingling flame with flame.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Ardor of affection; the passion of love. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. A person beloved; a sweetheart. --Thackeray.
 
   Syn: Blaze; brightness; ardor. See {Blaze}.
     [1913 Webster]
 
   {Flame bridge}, a bridge wall. See {Bridge}, n., 5.
 
   {Flame color}, brilliant orange or yellow. --B. Jonson.
 
   {Flame engine}, an early name for the gas engine.
 
   {Flame manometer}, an instrument, invented by Koenig, to
    obtain graphic representation of the action of the human
    vocal organs. See {Manometer}.
 
   {Flame reaction} (Chem.), a method of testing for the
    presence of certain elements by the characteristic color
    imparted to a flame; as, sodium colors a flame yellow,
    potassium violet, lithium crimson, boracic acid green,
    etc. Cf. {Spectrum analysis}, under {Spectrum}.
 
   {Flame tree} (Bot.), a tree with showy scarlet flowers, as
    the {Rhododendron arboreum} in India, and the
    {Brachychiton acerifolium} of Australia.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flame \Flame\, v. t.
   To kindle; to inflame; to excite.
   [1913 Webster]
 
      And flamed with zeal of vengeance inwardly. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flame
   n 1: the process of combustion of inflammable materials
      producing heat and light and (often) smoke; "fire was one
      of our ancestors' first discoveries" [syn: {fire}, {flame},
      {flaming}]
   v 1: shine with a sudden light; "The night sky flared with the
      massive bombardment" [syn: {flare}, {flame}]
   2: be in flames or aflame; "The sky seemed to flame in the
     Hawaiian sunset"
   3: criticize harshly, usually via an electronic medium; "the
     person who posted an inflammatory message got flamed"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flame
 
 
   [at MIT, orig. from the phrase flaming asshole]
 
   1. vi. To post an email message intended to insult and provoke.
 
   2. vi. To speak incessantly and/or rabidly on some relatively uninteresting
   subject or with a patently ridiculous attitude.
 
   3. vt. Either of senses 1 or 2, directed with hostility at a particular
   person or people.
 
   4. n. An instance of flaming. When a discussion degenerates into useless
   controversy, one might tell the participants ?Now you're just flaming? or
   ?Stop all that flamage!? to try to get them to cool down (so to speak).
 
   The term may have been independently invented at several different places.
   It has been reported from MIT, Carleton College and RPI (among many other
   places) from as far back as 1969, and from the University of Virginia in
   the early 1960s.
 
   It is possible that the hackish sense of ?flame? is much older than that.
   The poet Chaucer was also what passed for a wizard hacker in his time; he
   wrote a treatise on the astrolabe, the most advanced computing device of
   the day. In Chaucer's Troilus and Cressida, Cressida laments her inability
   to grasp the proof of a particular mathematical theorem; her uncle Pandarus
   then observes that it's called ?the fleminge of wrecches.? This phrase
   seems to have been intended in context as ?that which puts the wretches to
   flight? but was probably just as ambiguous in Middle English as ?the
   flaming of wretches? would be today. One suspects that Chaucer would feel
   right at home on Usenet.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FLAME
     FLexible API for Module-based Environments (RL, API)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top