ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flare up

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flare up-, *flare up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare up[PHRV] ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up[PHRV] รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น, Syn. fire up, flame out, flame up, flare out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป Don Juan DeMarco (1994)
As long as the cancer doesn't flare up again.นานเท่าที่มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง Crime Doesn't Pay (2009)
Just flare up that hair a little bit more,ทำผมเขาให้แผ่ออกไปอีกหน่อย Mosley Lane (2010)
Piper's condition to flare up, and then she, uh, revived Landon.ความสามารถของไพเพอร์ ตื่นขึ้นมา แล้วเธอก็ เอ่อ ชุบชีวิต แลนดอน Fur (2010)
Your nostrils will flare up.รูจมูกก็จะใหญ่เท่านี้ Episode #1.11 (2010)
Does this mean that my temper is about to flare up then?นี้มันหมายความว่าผมกำลังระเบิดความโมโหออกมาใช่ไหมครับ Episode #1.12 (2010)
♪ I'll flicker, then flare up# จุดไฟให้เจิดจ้า # I Am Unicorn (2011)
You make my arthritis flare up.คุณทำอาการข้ออักเสบผมกำเริบ All In (2013)
In 1933, he and a colleague discovered that some stars flare up to become as bright as their entire galaxy for a few weeks, before fading out again.ในปี ค.ศ. 1933 เขาและ เพื่อนร่วมงานที่ค้นพบ ว่าดาวบางลุกเป็นไฟขึ้น ที่จะกลายเป็นสดใส เป็นกาแล็คซี่ของพวกเขาทั้ง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ฉุน[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ดาลโทสะ[V] be furious, See also: flare up, rage, be angry, be wrathful, Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง, Example: แม่ค้าดาลโทสะกับลูกค้าที่เรื่องมาก, Thai definition: บังเกิดความโกรธถึงขนาด, ลุแก่โทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at [Add to Longdo]
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out [Add to Longdo]
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flare up
   v 1: ignite quickly and suddenly, especially after having died
      down; "the fire flared up and died down once again"
   2: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top