ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosperity

P R AA0 S P EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosperity-, *prosperity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosperity(n) ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู, Syn. wealth, success, riches, boom

English-Thai: Nontri Dictionary
prosperity(n) ความรุ่งเรือง, ความเจริญ, ความร่ำรวย, ความเฟื่องฟู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ Episode #1.6 (1995)
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด The Man in the Iron Mask (1998)
I see a time of great peace and prosperity ahead.ข้าเห็นสันติเเละความรุ่งเรือง อยู่เบื้องหน้า The Scorpion King (2002)
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา The Corporation (2003)
Your great gift insures the glory and prosperity of Akkad...ของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกท่าน เพื่อความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ และความเจริญของอัคคาด... The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ 9 (2009)
Prosperity beyond measure is within our reach!ความมั่งคั่งเกินกว่าจะคาดได้ ใกล้จะมาถึงเราแล้ว Delicate Things (2010)
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน The King's Speech (2010)
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม Cloverdale (2010)
I'm the Keeper of the Bridge. I only wish to see the Fisher King's lands restored and prosperity reign again.ข้าเป็นคนเฝ้าสะพานนี้\ ข้าแค่ต้องการเห็นดินเแดนของกษัตริย์ฟิชเชอร์\ กลับฟื้นคืนมา The Eye of the Phoenix (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosperityA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
prosperityIt will threaten the prosperity of the town.
prosperityI wish you both happiness and prosperity.
prosperityJapan has enjoyed prosperity since the war.
prosperityProsperity depends on hard work.
prosperityThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.
prosperityThe prosperity of a country depends more or less on its citizens.
prosperityThe prosperity of a country depends upon its citizens.
prosperityThe prosperity of a nation largely rests to its young men.
prosperityThe prosperity of the family dates from the Great War.
prosperityThe town has an air of prosperity.
prosperityYou must realize that prosperity does not last forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ(n) prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูติ(n) prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความอยู่ดีกินดี(n) well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การที่มีความสุขสบาย
พิพรรธน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพัฒน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พิพัฒน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพรรธน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พุฒิ(n) prosperity, See also: abundance, Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
เวโรจน์(n) brightness, See also: prosperity, progress, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส, Notes: (บาลี)
สวัสดี(n) prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
อิทธิ(n) prosperity, See also: success, achievement, Syn. ความเจริญ, ความสำเร็จ, ความงอกงาม
รูจี(n) prosperity, See also: affluence, Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[itthi] (n) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress  FR: succès [ m ]
ความจำเริญ[khwām jamroēn] (n) EN: prosperity
ความเจริญ[khwām jaroēn] (n) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement  FR: développement [ m ] ; progrès [ m ] ; amélioration [ f ] ; avancement [ m ]
ความเจริญรุ่งเรือง[khwām jaroēnrungreūang] (n) EN: prosperity  FR: prospérité [ f ]
วัฒน-[watthana-] (pref, (n)) EN: development ; prosperity ; progress ; growth
วัฒนะ[watthana] (n) EN: development ; prosperity ; progress ; growth  FR: développement [ m ] ; progrès [ m ] ; l'essor [ m ]
วุฒิ[wutthi] (n) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROSPERITY P R AA0 S P EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosperity (n) prˈɒspˈɛrɪtiː (p r o1 s p e1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] prosperity; (economic) boom, #12,068 [Add to Longdo]
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, / ] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall, #26,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity [Add to Longdo]
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P) [Add to Longdo]
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
活況[かっきょう, kakkyou] (n, adj-na, adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]
亨運[こううん, kouun] (n) prosperity [Add to Longdo]
共栄[きょうえい, kyouei] (n) mutual prosperity; (P) [Add to Longdo]
共栄圏[きょうえいけん, kyoueiken] (n) co-prosperity sphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosperity \Pros*per"i*ty\, n. [F. prosp['e]rit['e], L.
   prosperitas. See {Prosperous}.]
   The state of being prosperous; advance or gain in anything
   good or desirable; successful progress in any business or
   enterprise; attainment of the object desired; good fortune;
   success; as, commercial prosperity; national prosperity.
   [1913 Webster]
 
      Now prosperity begins to mellow.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Prosperities can only be enjoyed by them who fear not
      at all to lose them.           -- Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Prosperousness; thrift; weal; welfare; well being;
     happiness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosperity
   n 1: an economic state of growth with rising profits and full
      employment
   2: the condition of prospering; having good fortune [syn:
     {prosperity}, {successfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top