ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conflagration

K AA2 N F L AH0 G R EY1 SH AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conflagration-, *conflagration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conflagration[N] ไฟที่ลุกไหม้, See also: ไฟที่เผาทำลายครั้งใหญ่, Syn. blaze, bonfire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่,อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration

English-Thai: Nontri Dictionary
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conflagrationมหาอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflagration areaเขตมหาอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
Into a conflagration of coin...ให้กลายเป็นเงินทองขึ้นมา Legends (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิงไหม้[N] fire, See also: conflagration, Example: อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ เพลิงไหม้จากการหุงต้ม, Thai definition: เปลวเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้
อัคคีภัย[N] fire, See also: conflagration, blaze, Syn. ไฟไหม้, Example: ชาวกรุงเทพฯ ขอให้ทาง กทม. จัดหางบประมาณ และวางมาตรการช่วยเหลือป้องกันอัคคีภัย, Thai definition: ภัยที่เกิดจากไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration   FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
เพลิง[n.] (phloēng) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFLAGRATION    K AA2 N F L AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conflagration    (n) kˌɒnfləgrˈɛɪʃən (k o2 n f l @ g r ei1 sh @ n)
conflagrations    (n) kˌɒnfləgrˈɛɪʃənz (k o2 n f l @ g r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire, #6,575 [Add to Longdo]
战火[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] conflagration; the fire of war, #16,507 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] conflagration, #344,280 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火災[かさい, kasai] (n) conflagration; fire; (P) [Add to Longdo]
火事[かじ, kaji] (n) fire; conflagration; (P) [Add to Longdo]
劫火[ごうか;こうか, gouka ; kouka] (n) {Buddh} world-destroying conflagration [Add to Longdo]
烈火[れっか, rekka] (n) raging fire; conflagration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conflagration \Con`fla*gra"tion\, n. [L. conflagratio: cf. F.
   conflagration.]
   A fire extending to many objects, or over a large space; a
   general burning.
   [1913 Webster]
 
      Till one wide conflagration swallows all. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conflagration
   n 1: a very intense and uncontrolled fire [syn: {conflagration},
      {inferno}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top