ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brilliance

B R IH1 L Y AH0 N S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brilliance-, *brilliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brilliance[N] ความสุกใส, See also: ความเป็นประกาย, Syn. brightness, Ant. darkness
brilliance[N] ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness

English-Thai: Nontri Dictionary
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, Cambridge. Yeah. And Hardy immediately recognized the brilliance of his work...ใช่ พอฮาร์ดี้รู้ในความฉลาดของ นายคนนั้นเท่านั้นแหละ Good Will Hunting (1997)
Any chance you could turn this creative brilliance towards my patient's liver?มีทางไหนที่นายจะเอาความคิดดีๆของนาย มาช่วยตับคนไข้ชั้นได้มั้ย The Right Stuff (2007)
But I will tell you this, Alice. You can revel in your brilliance for as long as you like.แต่ผมจะเรื่องนี้กับคุณนะ อลิซ เชิญคุณสนุกสนาน กับความฉลาดของคุณอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการ Episode #1.1 (2010)
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.พ่อของเธอได้ทำเรื่องที่น่าสลดใจ หลายสิ่งหลายอย่างในอดีต แต่ความปร่ดเปรื่องของเขา ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
So my brilliance is that I'm a terrible liar?งั้นความดีฉันคือ โกหกได้ห่วย? Signals Crossed (2010)
No surge of brilliance came up to greet me.ผมลองติดต่อกับสมองตัวเอง Limitless (2011)
Um, someone whose brilliance isn't always appreciated.อืม คนที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นคุณค่า A Night of Neglect (2011)
We haven't been sitting on our hands just waiting for your brilliance to kick in.พวกเราไม่ได้นั่งปล่อยเวลาไปเฉยๆ แล้วก็แค่รอให้ปัญญานายผุดขึ้นมาหรอกนะ Out of the Chute (2011)
- And they talk and they breathe brilliance, so here to demonstrate that elusive brilliance is a very special guest diva.ใช่... Diva (2013)
Mm, in the form of a million lines of binary brilliance that... have the ability to knock Manhattan off the power grid in less than a millisecond.ในรูปแบบของการเชื่อมต่อเป็นล้าน ทวีคูณความหลักแหลมที่ มีความสามารถที่จะเจาะระบบของแมนฮัตตัน Collusion (2013)
"No little of my brilliance is due to my glass head,"ซึ่งจะช่วยให้แสงที่สว่างมาก The Clean Room (2014)
For a few weeks, the brilliance of such a supernova rivals the combined light of all the stars in its galaxy.ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความสามารถของคู่แข่งเช่น ซูเปอร์โนวา รวมแสงของดาวทั้งหมด ในจักรวาลของ Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brillianceEvery time I saw him, I was overcome with his brilliance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอภาส[N] brightness, See also: brilliance, Thai definition: ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง, Notes: (บาลี)
กระแสง[N] colour, See also: brilliance, radiance, shade, Syn. สี, Example: กระแสงแห่งรุ้งนั้นสวยงามนัก
ความรุ่งโรจน์[N] glory, See also: brilliance, brightness, splendor, Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, Example: พรรคเคยผ่านความรุ่งโรจน์ถึงกับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: radiance ; ray of light ; brilliance   
แวววาม[n.] (waēowām) EN: brilliance, promise   
แวววาว[n.] (waēowāo) EN: brilliance ; promise   
แวววับ[n.] (waēowap) EN: brilliance ; promise   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRILLIANCE B R IH1 L Y AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brilliance (n) brˈɪlɪəʳns (b r i1 l i@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
輝輝;輝々[きき, kiki] (n) brilliance [Add to Longdo]
光彩[こうさい, kousai] (n) brilliance; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P) [Add to Longdo]
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
才気煥発[さいきかんぱつ, saikikanpatsu] (adj-na,n,adj-no) quick-witted; a flash of brilliance; great wisdom [Add to Longdo]
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
精彩[せいさい, seisai] (n) brilliance; vividness; (P) [Add to Longdo]
煥発[かんぱつ, kanpatsu] (n,vs) brilliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brilliance
   n 1: a light within the field of vision that is brighter than
      the brightness to which the eyes are adapted; "a glare of
      sunlight" [syn: {glare}, {blaze}, {brilliance}]
   2: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
     magnificence and personal service there is the Queen's
     hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects";
     "it is the university that gives the scene its stately
     splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned grandeur and
     colorful art"; "advertisers capitalize on the grandness and
     elegance it brings to their products" [syn: {magnificence},
     {brilliance}, {splendor}, {splendour}, {grandeur},
     {grandness}]
   3: unusual mental ability [syn: {brilliance}, {genius}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top