Search result for

blaze

(92 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blaze-, *blaze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze[N] เปลวไฟ, Syn. conflagration, firestorm, flame
blaze[VI] (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
blaze[VI] ลุกโพลง, See also: ลุก, พลุ่ง, Syn. blow up, break out, erupt, Ant. contain, hold
blaze[VI] ส่องแสงจ้า, Syn. fulgurate, glimmer, glisten
blazer[N] สิ่งที่ลุกโพลง
blaze up[PHRV] กระพือ (ความโกรธ, ความรุนแรง, ความร้อน), See also: ลุกโชน, ลุกโชติช่วง, Syn. burn up, flame out, flame up, flare up
blaze away[PHRV] ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ลุกโชนอย่างต่อเนื่อง
blaze down[PHRV] เผาไหม้อย่างรุนแรง, See also: เผาเป็นจุณ
blaze with[PHRV] โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, See also: โกรธจัดจนหน้าแดง, Syn. flame with
blaze abroad[PHRV] ทำให้แพร่ออกไป, See also: แพร่กระจาย, Syn. bruit abroad, noise abroad, rumour abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
emblaze(เอมเบลซ') vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ลุกเป็นไฟ, See also: emblazer n. ดูemblaze

English-Thai: Nontri Dictionary
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blaze(vi) ลุกโพลง,สว่างช่วงโชติ
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meet up and get blazed? Yeah, yeah, okayทำไมเราไม่มาเจอกันหน่อยหละ เออๆ ได้ๆ New Haven Can Wait (2008)
What in blazes are they doing out here?แล้วพวกเขาทะเล่อทะล่าเข้ามายังไงล่ะนั่น? Destroy Malevolence (2008)
I was asking your friend here in the nice blazer, with the blonde.ฉันกำลังถามเพื่อนของนายที่นั่งอยู่ที่นี่ ในคลับกับแม่สาวผมบลอนด์นั่น Fighting (2009)
That's very blazer and chinos.นั่นมันเป็นอะไรที่ลุกโชง และสีกากีมาก The Grandfather (2009)
Blaze that size, couldn't have been one guy.ตามรอยขี้เถ้ามีรอยรองเท้าหลายไซซ์ ไม่ใช่เป็นฝีมือคนเดียว Balm (2009)
What in blazes did that zombie me do with my ride?แล้วไอ้พวกผีสิงบ้าพวกนั้น มันเอารถบ้านปู่ไปไว้ไหนแล้วเนี่ยะ? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Out in a blaze of glory.ที่เจิดจรัสโชติช่วง Light (2009)
You think he decided to go down in one final blaze of glory?คุณคิดว่าเขาตัดสินใจ จบสิ้นทุกอย่าง ในความสุขสุดขีด ครั้งสุดท้าย Dream Logic (2009)
Then what in blazes was it you did mean?แล้วอย่าทำร้าย มันหมายความว่ายังไง? I Got a Right to Sing the Blues (2010)
A small flame... can turn into a major blaze.ความประมาทเพราะไม้ขีดก้านเดียว อาจนำมาซึ่งไฟกองโต Episode #1.13 (2010)
I demand to know just where in the blazes am I?แล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนกัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
And besides, you need to blaze the trail for me.และก็, เธอต้อง เปิดทางมุ่งไปข้างหน้าให้ชั้น Bridesmaids (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blazeA fire was seen to blaze up far away.
blazeI would like to get a blouse to go with this blazer.
blazeThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
blazeThe firemen quickly extinguished the blaze.
blazeThe house was in a blaze.
blazeThe school building was a blaze of light in the evening darkness.
blazeThe sun goes down in a wild blaze of color.
blazeTom's anger blazed out suddenly.
blazeTwenty people perished in the blaze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
ฟุน[V] blaze, Syn. ลุก, Thai definition: ลุกฮือขึ้น (ใช้แก่ไฟ)
เปลวไฟ[N] blaze, See also: flame, glow, Syn. เปลวเพลิง, เปลว, Example: เปลวไฟในตะเกียงมีสีน้ำเงินสลัว, Thai definition: ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
ลุกโชน[V] blaze, See also: rage, Syn. ลุก, ลุกโหม, ลุกไหม้, Example: ไฟลุกโชนเลียลามไปตามแผงไม้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่
ทะเลเพลิง[N] blaze, See also: flame, Example: คืนนั้นทั้งคืน เมืองหลวงกลายเป็นทะเลเพลิงจนท้องฟ้าแดงฉาน, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณเพลิงไหม้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration   FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way   FR: se frayer un chemin
ลุกโชน[v.] (lukchōn) EN: blaze ; rage   
ลุกโพลง[v.] (lukphlōng) EN: blaze   FR: s'embraser
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on   
เพลิง[n.] (phloēng) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]
โพลง[adj.] (phlōng) EN: glaring ; stark ; ablaze   FR: flamboyant

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAZE    B L EY1 Z
BLAZED    B L EY1 Z D
BLAZEK    B L AA1 Z EH0 K
BLAZER    B L EY1 Z ER0
BLAZES    B L EY1 Z AH0 Z
BLAZERS    B L EY1 Z ER0 Z
BLAZEJEWSKI    B L AH0 Z EY0 EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blaze    (v) (b l ei1 z)
blazed    (v) (b l ei1 z d)
blazer    (n) (b l ei1 z @ r)
blazes    (v) (b l ei1 z i z)
blazers    (n) (b l ei1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blazer {m}; Klubjacke {f}; Sportjacke {f}blazer [Add to Longdo]
Farbenpracht {f}; Farbenmeer {n}blaze of colour [Add to Longdo]
Flamme {f} | in Flammen stehen | in Flammen stehendblaze | to be a blaze | to be ablaze [Add to Longdo]
Lichtermeer {n}blaze of lights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレザー[, bureza-] (n) blazer; (P) [Add to Longdo]
ブレザーコート[, bureza-ko-to] (n) blazer coat [Add to Longdo]
炎(P);焔[ほのお(P);ほむら, honoo (P); homura] (n) flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
火の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire [Add to Longdo]
火炎;火焔[かえん, kaen] (n) flame; blaze [Add to Longdo]
照付ける;照り付ける;照りつける[てりつける, teritsukeru] (v1,vi) to blaze down on; to beat down on; to shine down upon [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P) [Add to Longdo]
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] blaze; destroy by fire, #5,052 [Add to Longdo]
火焰[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, / ] blaze; flame, #8,964 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] blaze of fire; glorious, #35,656 [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] blaze; light, #154,657 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] blaze; flame flaring, #345,218 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] blaze, #399,661 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blaze \Blaze\ (bl[=a]z), n. [OE. blase, AS. bl[ae]se, blase;
   akin to OHG. blass whitish, G. blass pale, MHG. blas torch,
   Icel. blys torch; perh. fr. the same root as E. blast. Cf.
   {Blast}, {Blush}, {Blink}.]
   1. A stream of gas or vapor emitting light and heat in the
    process of combustion; a bright flame. "To heaven the
    blaze uprolled." --Croly.
    [1913 Webster]
 
   2. Intense, direct light accompanied with heat; as, to seek
    shelter from the blaze of the sun.
    [1913 Webster]
 
       O dark, dark, dark, amid the blaze of noon!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A bursting out, or active display of any quality; an
    outburst; a brilliant display. "Fierce blaze of riot."
    "His blaze of wrath." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For what is glory but the blaze of fame? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. D. bles; akin to E. blaze light.] A white spot on the
    forehead of a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. A spot made on trees by chipping off a piece of the bark,
    usually as a surveyor's mark.
    [1913 Webster]
 
       Three blazes in a perpendicular line on the same
       tree indicating a legislative road, the single blaze
       a settlement or neighborhood road.  --Carlton.
    [1913 Webster]
 
   {In a blaze}, on fire; burning with a flame; filled with,
    giving, or reflecting light; excited or exasperated.
 
   {Like blazes}, furiously; rapidly. [Low] "The horses did
    along like blazes tear." --Poem in Essex dialect.
    [1913 Webster]
 
   Note: In low language in the U. S., blazes is frequently used
      of something extreme or excessive, especially of
      something very bad; as, blue as blazes. --Neal.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Blaze}, {Flame}.
 
   Usage: A blaze and a flame are both produced by burning gas.
      In blaze the idea of light rapidly evolved is
      prominent, with or without heat; as, the blaze of the
      sun or of a meteor. Flame includes a stronger notion
      of heat; as, he perished in the flames.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blaze \Blaze\, v. i. [imp. & p. p. {Blazed}; p. pr. & vb. n.
   {Blazing}.]
   1. To shine with flame; to glow with flame; as, the fire
    blazes.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth or reflect glowing or brilliant light; to
    show a blaze.
    [1913 Webster]
 
       And far and wide the icy summit blazed.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To be resplendent. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To blaze away}, to discharge a firearm, or to continue
    firing; -- said esp. of a number of persons, as a line of
    soldiers. Also used (fig.) of speech or action. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blaze \Blaze\, v. t.
   1. To mark (a tree) by chipping off a piece of the bark.
    [1913 Webster]
 
       I found my way by the blazed trees.  --Hoffman.
    [1913 Webster]
 
   2. To designate by blazing; to mark out, as by blazed trees;
    as, to blaze a line or path.
    [1913 Webster]
 
       Champollion died in 1832, having done little more
       than blaze out the road to be traveled by others.
                          --Nott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blaze \Blaze\, v. t. [OE. blasen to blow; perh. confused with
   blast and blaze a flame, OE. blase. Cf. {Blaze}, v. i., and
   see {Blast}.]
   1. To make public far and wide; to make known; to render
    conspicuous.
    [1913 Webster]
 
       On charitable lists he blazed his name. --Pollok.
    [1913 Webster]
 
       To blaze those virtues which the good would hide.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) To blazon. [Obs.] --Peacham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blaze
   n 1: a strong flame that burns brightly; "the blaze spread
      rapidly" [syn: {blaze}, {blazing}]
   2: a cause of difficulty and suffering; "war is hell"; "go to
     blazes" [syn: {hell}, {blaze}]
   3: noisy and unrestrained mischief; "raising blazes" [syn:
     {hell}, {blaze}]
   4: a light within the field of vision that is brighter than the
     brightness to which the eyes are adapted; "a glare of
     sunlight" [syn: {glare}, {blaze}, {brilliance}]
   5: a light-colored marking; "they chipped off bark to mark the
     trail with blazes"; "the horse had a blaze between its eyes"
   v 1: shine brightly and intensively; "Meteors blazed across the
      atmosphere"
   2: shoot rapidly and repeatedly; "He blazed away at the men"
     [syn: {blaze away}, {blaze}]
   3: burn brightly and intensely; "The summer sun alone can cause
     a pine to blaze"
   4: move rapidly and as if blazing; "The spaceship blazed out
     into space" [syn: {blaze}, {blaze out}]
   5: indicate by marking trees with blazes; "blaze a trail"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top