Search result for

ประสาทสัมผัส

(32 entries)
(1.0583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสาทสัมผัส-, *ประสาทสัมผัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาทสัมผัส[N] sense, Syn. การรู้สึก, การเห็น, การรู้รส, การได้ยิน, Example: เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5, Count unit: อย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senseประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senses and sensationประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I see using my other senses. I can smell the rain before it drops.ตอนนี้ฉันเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ ฉันได้กลิ่นไอฝนก่อนฝนตก The Eye (2008)
- Palm trees... - Alicia.ฉันรอคอยเวลานี้มาสิบห้าปี \ ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงประสาทสัมผัสของ... The Eye (2008)
He was on fire and then he was gone.และสิ่งรอบๆตัวที่มัน สร้างประสาทสัมผัสให้คุณ The Eye (2008)
But when he uses his ability, his senses become raw nerves, and he becomes susceptible.ประสาทสัมผัสของเขาจะกลายเป็นง่อย และทำให้เขาเปราะบาง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Goku, you rely too much on your external observation.โงกุน, เจ้าพึ่งประสาทสัมผัส ภายนอกมากเกินไปแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
I think kids have got a really basic sense of justice. Don't you?ผมว่าเด็กมีประสาทสัมผัสพื้นฐาน เรื่องความยุติธรรม คุณว่าไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
For an entire year, you shall live without one of your senses beginning with the sense you rely on the most.OZUNU: ตลอดทั้งปีนี้ เจ้าต้องอยู่โดยไม่อาศัยประสาทสัมผัสต่างๆ เริ่มต้นด้วยประสาทสัมผัสที่ใช้มากที่สุด Ninja Assassin (2009)
They can see your heart beating.นั่นคือประสาทสัมผัสหลักของมัน The Cove (2009)
This is a classic drive, what you're watching here.จะเห็นได้ว่าพวกมันสัมผัสไวมาก ต่อเสียงต่างๆ นั่นคือประสาทสัมผัสหลักของพวกมัน The Cove (2009)
I'm certain, more tact and sensitivity than you have ever displayed in all the time that I've known you.ฉันแน่ใจ มากกว่าประสาทสัมผัส และไหวพริบ ที่เธอเคยโชว์ให้เห็น มาตลอดตั้งแต่รู้จักกันซะอีก Good Mourning (2009)
A tact, I believe, you've taken without prior approval or proper authorization.ประสาทสัมผัส ฉันเชื่อว่าคุณเคย รู้ว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ หรือได้รับการอนุมัติให้ทำ Gimme Some Truth (2009)
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสาทสัมผัส[n. exp.] (prasāt samphat) EN: sense   FR: sens [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feel[N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
sense[N] ประสาทสัมผัส, See also: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน
tact[N] ประสาทสัมผัส, Syn. perception, sense, discernment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์,เป็นปรากฎการณ์,ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.
receptor(รีเซพ'เทอะ) n. อวัยวะสัมผัส,เครื่องรับ,ตัวรับ,กลุ่มเซลล์ที่รับการกระตุ้น,ปลายประสาทสัมผัส
sensation(เซนเซ'เชิน) n. ความรู้สึกสัมผัส,ประสาทสัมผัส,อาการรู้สึก,ความตื่นเต้น,ความดัง,ความเกรียวกราว
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sense organn. อวัยวะสัมผัส,อวัยวะประสาทสัมผัส,อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุ้น,ตัวรับ, Syn. receptor
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส,ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,เกิดจากประสาทสัมผัส,โดยการสัมผัส.

English-Thai: Nontri Dictionary
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top