ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

情怀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -情怀-, *情怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's not 20 anymore, but there's something youthful about him.[CN] 他不再是青春年少, 可他身上还有些少年情怀 A Tale of Springtime (1990)
- Pan Pipe Moods? - Those are dad's old CDs.[CN] 《排笛情怀》? Reprise (2006)
Since we never really had any understanding of a romantic nature...[CN] 既然我们从没有真正领略过浪漫情怀 Lilith (1964)
You suspect things.[CN] 你对事情怀 The Addams Family (1991)
We are not above compassion for those in misery.[CN] 我们还是很有悲天悯人的情怀 Ladyhawke (1985)
So you cannot honestly say Don Edmonds was inspired to make an anti-Nazi film because of his strong political feelings.[CN] 所以你不能说实话唐 埃德蒙兹的灵感 使 因为反纳粹的电影 他强烈的政治情怀 American Grindhouse (2010)
Air condition and Pan Pipe Moods is standard equipment in a Volvo?[CN] 《排笛情怀》是富豪车标准配备? Reprise (2006)
Maybe we're doing this all backwards.[CN] 或许我们该重拾往日情怀 Episode #1.8 (1990)
To do[CN] 情怀 Annie Hall (1977)
But unfortunately my romantic vein violated my never failing intuition of a detective.[CN] 但不幸的是我的浪漫情怀 违背了我从未失败的侦探直觉 Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)
With a healthy respect for Aristotle and a soft spot for Saint Thomas.[CN] 对于亚里士多德要有雅量 对于圣托马斯要有情怀 Love at the Top (1974)
I was on Delancey Street looking for Torah covers but really I was at a revival house watching The Way We Were.[CN] 我是德兰西街 寻找托拉覆盖. .但我真的是在一个复苏的房子 看着往日情怀 Loving Leah (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top