ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวใจ

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวใจ-, *หัวใจ*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวใจวาย[N] heart failure, Example: เส้นโลหิตอุดตันอาจนำไปสู่อาการหัวใจวายได้, Thai definition: อาการที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
หัวใจสำคัญ[N] heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์
หัวใจสำคัญ[N] heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวใจน. อวัยวะภายในสำหรับฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกาย
หัวใจใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, เช่น เขาทำอย่างนี้เหมือนเป็นคนไม่มีหัวใจ
หัวใจส่วนสำคัญแห่งสิ่งต่าง ๆ
หัวใจอักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกำหนดจำได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า “ทุ. ส. นิ. ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardioptosia; cardioptosisหัวใจย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardioptosis; cardioptosiaหัวใจย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, heart; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, cardiac; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standstill, cardiac; asystoleหัวใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asystole; standstill, cardiacหัวใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac standstill; asystoleหัวใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systolic arrestหัวใจหยุดในท่าบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart defects, Congenitalหัวใจพิการแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Heart failureหัวใจวาย [TU Subject Heading]
Heart injuriesหัวใจบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Appendicitis, Acuteหัวใจเต้นเสียจังหวะอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Arrhythmia, Cardiacหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, การเต้นผิดปกติของหัวใจ, หัวใจเต้นผิดปกติ, หัวใจเสียจังหวะ, โรคหัวใจเต้นผิดปกติ, การเต้นของหัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดปกติของหัวใจ, หัวใจเสียจังหวะ, คาร์ดิแอคอะริธเมีย, หัวใจเต้นผิดปกติ [การแพทย์]
Arrhythmia, Fetal Cardiacหัวใจเด็กเต้นแบบเสียจังหวะ [การแพทย์]
Arrhythmia, Supraventricularหัวใจเต้นผิดจังหวะจากตำแหน่งเหนือต่อเวนตริเกิ้ล [การแพทย์]
Asystoleหัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Asystole, Ventricularหัวใจห้องล่างหยุดเต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heart,หัวใจ ปอด The Thing (1982)
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My heart keeрs singingหัวใจของฉันช่วยให้ร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd your heart is youngและหัวใจของคุณเป็นหนุ่มสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Behold her heart.ดูเถิดหัวใจของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh! My heart!โอ หัวใจของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, my... My poor heart.โอ้หัวใจของฉันที่ไม่ดีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart   FR: coeur [m]
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
หัวใจมะพร้าว[n. exp.] (hūajai maphrāo) EN: coconut’s heart   
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure   FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samkhan) EN: heart ; basis   FR: coeur [m] ; centre [m]
หัวใจห้องบน[n. exp.] (hūajai hǿng bon) FR: oreillette [f]
หัวใจห้องบนขวา[n. exp.] (hūajai hǿng bon khwā) FR: oreillette droite [f]
หัวใจห้องบนซ้าย[n. exp.] (hūajai hǿng bon sāi) FR: oreillette gauche [f]
หัวใจห้องล่าง [n. exp.] (hūajai hǿng lāng) EN: ventricle   FR: ventricule [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
heart(n) หัวใจ
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heart[N] หัวใจ (อวัยวะ)
heart failure[N] หัวใจวาย, See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน, Syn. cardiac arrest
one's heart stands still[IDM] หัวใจแทบหยุดเต้น, See also: หัวใจจะวาย
nexus[N] หัวใจสำคัญของเรื่อง, See also: แก่นเรื่อง, Syn. center, core
tick-tock[SL] หัวใจ
ticker[N] หัวใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. heart
ventricle[N] หัวใจห้องล่าง, See also: ห้องล่างของหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
aortic valvesลิ้นหัวใจทั้งสามที่ห้องล่างซ้ายของหัวใจ (a semilunar valve)
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)

English-Thai: Nontri Dictionary
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related: 心

German-Thai: Longdo Dictionary
Herz(n) |das, pl. Herzen| หัวใจ
künstlich(adj) เทียม, ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น เช่น ein künstliches Herz หัวใจเทียม, See also: S. nachgemacht, A. echt,
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

French-Thai: Longdo Dictionary
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top