ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scary

S K EH1 R IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scary-, *scary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scary[ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See that scary guy over there?เห็นว่าคนที่แต่งตัวประหลาดที่น่ากลัวกว่ามี? The Godfather (1972)
-He's a very scary guy.- เขาเป็นคนที่น่ากลัวมาก The Godfather (1972)
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
The pier? That's a scary place!ท่าเรือเหรอ ที่นั่นน่ากลัวจะตายไป ! An American Tail (1986)
A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour.เสียงแปลกและน่าตกใจ ราวกับมีรถบรรทุกซุงวิ่งมา ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมง Stand by Me (1986)
It was scary guys, there were cracks in the sidewalk(ของขวัญ --- หน้ากากประจำชาติเกาหลี) Full House (1987)
- Isn't that a scary witch?- คุณไม่กลัวแม่มด? Hocus Pocus (1993)
- If my answers frighten you, then you should cease asking scary questions.- หากคำตอบของฉันทำให้คุณกลัว แล้วคุณควรจะหยุดการถามคำถามที่น่ากลัว Pulp Fiction (1994)
I don't want to be with fathers. What a scary prospect!ฉันไม่อยากอยู่กับพ่อ เป็นอะไรที่อึดอัด! Wild Reeds (1994)
Just in case any other scary stuff comes out.ก็เผื่อว่าจะมี อะไรที่น่ากลัวออกมา Jumanji (1995)
- Melt him with your scary laser.- ทำให้เขาสงบลงด้วยเลเซอร์อันน่ากลัวเลย Toy Story (1995)
I´m sure you´re a really scary guy.ฉันชัวร์ว่าแกเป็นขุนโจรทมิฬ Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scary'Childhood friends' are scary.
scaryI always use the steps, but ... they wobble, it's scary ... so I'd like you to hold them steady.
scary"I fell asleep?" "Totally." "Really?" "You were very restless, did you have a scary dream?"
scaryIt's scary how little consideration she gives to being a woman.
scary'Number-withheld' calls are scary, it's best not to answer them.
scaryPossibly because he's got a beard, he looks scary at first glance but he's really a kind man.
scaryWhen everybody's crossing on a red, it's not so scary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARY S K EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scary (j) skˈɛəʳriː (s k e@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erschreckend; ängstlich; schaurig {adj} | erschreckender | am erschreckenstenscary | scarier | scariest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強面[こわおもて, kowaomote] (n) scary face [Add to Longdo]
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant [Add to Longdo]
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]
怖っ;恐っ[こわっ, kowatsu] (int) (uk) (See 怖,怖い・2) scary! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Sca"ry\, n. [Prov. E. scare scraggy.]
   Barren land having only a thin coat of grass. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Scar"y\, a. [From {Scare}.]
   1. Subject to sudden alarm. [Colloq. U. S.] --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing fright; alarming. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scary
   adj 1: provoking fear terror; "a scary movie"; "the most
       terrible and shuddery...tales of murder and revenge"
       [syn: {chilling}, {scarey}, {scary}, {shivery},
       {shuddery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top