Search result for

dub

(92 entries)
(0.1954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dub-, *dub*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub    [VT] ขนานนาม, See also: ตั้งฉายา, ตั้งชื่อเล่นให้, Syn. surname, nickname, name, designate
dub    [VT] ขัดให้เรียบ, See also: ทำให้เรียบ, ถูให้เรียบ, แต่งให้เรียบ
dub    [VT] แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน), Syn. confer a knighthood, knight, title
dub    [VT] พากย์, See also: บรรยาย
dub    [N] เสียงที่อัดลงบนแผ่นฟิล์ม
dub    [VT] อัดเสียง, See also: อัดเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม, อัดเทป
dub    [VT] ตี, See also: แทง, ทิ่ม
dub    [VT] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub    [VI] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub in    [PHRV] ใส่เสียง, See also: อัดเสียงให้กับ (ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dubเสียงของหัวใจเสียงที่สอง [การแพทย์]
Dubbing of motion picturesการพากย์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Dubbing of television programsการพากย์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Duberney's Fracture of Iliumกระดูกปีกตะโพกตอนหน้าหัก [การแพทย์]
Dubin Johnson's Diseaseโรคของดูบินจอห์นสัน [การแพทย์]
Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทา
ดับลินคอร์เมทาดาทา เป็นหลักเกณฑ์ของการลงเมทาดาทาสำหรับเอกสารบนเว็บ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะทำงานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทำงานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะทำงานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกำหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย สำหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้เจ้าของผลงานจัดทำเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ ในโครงการต่างๆ หรือห้องสมุดต่างๆ มากมาย หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

หน่วยข้อมูลย่อย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ และสิทธิ

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ดับลินคอร์เมทาดาทา 15 เขตข้อมูล ได้แก่

1. Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ

2. Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึง บุคคล องค์กร หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

3. Subject หัวเรื่องของเนื้อหา จะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่กล่าวถึงทรัพยกร

4. Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร เป็นบทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ

5. Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น หมายรวมถึง บุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

6. Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึงบุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

7. Date ปีที่จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 yyyy-mm-dd

8. Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาหรือประเภทของสารสนเทศ

9. Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร

10. Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น เช่น URL UR ISBN หรือเลขเรียกหนังสือ (Call no.)

11. Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน

12. Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา

13. Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

14. Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากร

15. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในทรัพยากรนั้นๆ

ตัวอย่าง Dublin Core ในเอกสารเว็บ

<b>Dub</b>lin Core

การที่ดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจาก ผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยข้อมูลย่อยทั้งหมด สามารถเลือกใช้เท่าที่จำเป็นหรือต้องการ สามารถใช้หน่วยข้อมูลซ้ำได้ สามารถเพิ่มขยายหน่วยข้อมูลได้ตามความจำเป็น และใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) และเป็นสากล

บรรณานุกรม:

Dublin Core Metadata Initiative. [Online]. Available: http://dublincore.org/ Accessed: 2012-05-26.

Dublin Core Tutorial. [Online]. Available: http://www.tutorialsonline.info/Common/DublinCore.html. Accessed: 2012-05-26. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dubowitz Scoreการตรวจลักษณะภายนอกและลักษณะทางระบบประสาทของทาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dubStudents are expected to stay away from dubious places.
dubHis reason for not going is still dubious.
dubAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
dubHe also brought out one more dubious conclusion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้สงสัย    [ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
พากย์    [V] dub, Syn. พากย์หนัง, Example: หล่อนชอบฟังเขาเปลี่ยนเสียงยามที่เขาพากย์การ์ตูน, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
พากย์หนัง    [V] dub, Syn. พากย์, Example: เขาพากย์หนังสนุก ไม่ว่าจะเป็นหนังจีน หนังไทย หนังฝรั่ง, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
อัดเสียง    [V] dub, Thai definition: บันทึกเสียงลงในฟิล์ม
ความไม่แน่นอน    [N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับลิน[n. prop.] (Daplin) EN: Dublin   FR: Dublin
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ดูไบ[n. prop.] (Dūbai) EN: Dubai   FR: Dubai
ดุบเนียม[n.] (dupnīem) EN: dubnium   FR: dubnium [m]
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
พากย์[v.] (phāk) EN: dub   FR: doubler (un film)
พากย์หนัง[v. exp.] (phāk nang) EN: dub   FR: doubler (un film)
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche

CMU English Pronouncing Dictionary
DUB    D AH1 B
DUBE    D UW1 B
DUBY    D UW1 B IY0
DUBS    D AH1 B Z
DUBA    D UW1 B AH0
DUBIS    D UW1 B IH2 S
DUBIE    D AH1 B IY0
DUBEY    D AH1 B IY0
DUBOW    D UW1 B OW0
DUBHI    D UW1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dub    (v) (d uh1 b)
dubs    (v) (d uh1 b z)
Dubai    (n) (d uu b ai1)
Dublin    (n) (d uh1 b l i n)
dubbed    (v) (d uh1 b d)
dubbin    (n) (d uh1 b i n)
dubbing    (v) (d uh1 b i ng)
dubiety    (n) (d y uu1 b ai1 @ t ii)
dubious    (j) (d y uu1 b i@ s)
Dubliner    (n) (d uh1 b l i n @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tollpatsch {m}dub [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over [Add to Longdo]
オーバーダビング[, o-ba-dabingu] (n) overdubbing [Add to Longdo]
オーバーダブ[, o-ba-dabu] (n) overdub [Add to Longdo]
スクリブルドエンゼル[, sukuriburudoenzeru] (n) scribbled angelfish (Chaetodontoplus duboulayi) [Add to Longdo]
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
ダブ[, dabu] (n) (1) dab; (2) dove; (3) dub [Add to Longdo]
ドブニウム[, dobuniumu] (n) dubnium (Db) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
杜布罗夫尼克[Dù bù luó fū ní kè, ㄉㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ, / ] Dubrovnik (city in Croatia) [Add to Longdo]
杜拜[dù bài, ㄉㄨˋ ㄅㄞˋ, ] Dubai [Add to Longdo]
杜本内[Dù běn nèi, ㄉㄨˋ ㄅㄣˇ ㄋㄟˋ, / ] Dubonnet (name); Dubonnet (red vermouth aperitif wine) [Add to Longdo]
都伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 都柏林 [Add to Longdo]
都柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland [Add to Longdo]
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , ] dubbing (filmmaking) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Dubbed} (d[u^]bd); p.
   pr. & vb. n. {Dubbing}.] [AS. dubban to strike, beat
   ("dubbade his sunu . . . to r[imac]dere." --AS. Chron. an.
   1086); akin to Icel. dubba; cf. OF. adouber (prob. fr. Icel.)
   a chevalier, Icel. dubba til riddara.]
   1. To confer knighthood upon; as, the king dubbed his son
    Henry a knight.
    [1913 Webster]
 
   Note: The conclusion of the ceremony was marked by a tap on
      the shoulder with the sword.
      [1913 Webster]
 
   2. To invest with any dignity or new character; to entitle;
    to call.
    [1913 Webster]
 
       A man of wealth is dubbed a man of worth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To clothe or invest; to ornament; to adorn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His diadem was dropped down
       Dubbed with stones.          --Morte
                          d'Arthure.
    [1913 Webster]
 
   4. To strike, rub, or dress smooth; to dab; as:
    (a) To dress with an adz; as, to dub a stick of timber
      smooth.
      [1913 Webster]
    (b) To strike cloth with teasels to raise a nap.
      --Halliwell.
    (c) To rub or dress with grease, as leather in the process
      of cyrrying it. --Tomlinson.
    (d) To prepare for fighting, as a gamecock, by trimming
      the hackles and cutting off the comb and wattles.
      [1913 Webster]
 
   {To dub a fly}, to dress a fishing fly. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
 
   {To dub out} (Plastering), to fill out, as an uneven surface,
    to a plane, or to carry out a series of small projections.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. i.
   To make a noise by brisk drumbeats. "Now the drum dubs."
   --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. t.
   1. to add sound to an existing recording, audio or video; --
    often used with in. The sound may be of any type or of any
    duration.
    [PJC]
 
   2. to mix together two or more sound or video recordings to
    produce a composite recording.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\, n.
   A blow. [R.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\, n. [Cf. Ir. d['o]b mire, stream, W. dwvr water.]
   A pool or puddle. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dubb \Dubb\, n. [Ar.] (Zool.)
   The Syrian bear. See under {Bear}. [Written also {dhubb}, and
   {dub}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dub
   n 1: the new sounds added by dubbing
   v 1: give a nickname to [syn: {dub}, {nickname}]
   2: provide (movies) with a soundtrack of a foreign language
   3: raise (someone) to knighthood; "The Beatles were knighted"
     [syn: {knight}, {dub}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top