Search result for

dubios

(47 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dubios-, *dubios*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dubios มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dubios*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dubious    [ADJ] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubtful, in doubt, questionable, Ant. definite, certain
dubiously    [ADV] อย่างสงสัย
dubiousness    [N] ความสงสัย, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. uncertainty, doubtfulness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dubioStudents are expected to stay away from dubious places.
dubioHis reason for not going is still dubious.
dubioHe also brought out one more dubious conclusion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ    [ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
น่าสนเท่ห์    [V] be doubtful, See also: be perplexed, be dubious, be uncertain, Syn. น่าสงสัย, น่าฉงน, น่าประหลาด, Example: โลกที่เราอยู่นี้ช่างน่าสนเท่ห์อยู่ไปวันหนึ่งๆ ก็ได้เห็นสัตว์แปลกๆ เพิ่มมากขึ้น
ติดอยู่ในใจ    [V] be doubtful, See also: be suspicious, be questionable, be dubious, Syn. ค้างคาใจ, Example: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก, Thai definition: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
ขี้สงสัย    [ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
พิรุธ    [ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
กำกวม    [ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
ความไม่แน่นอน    [N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต
ส่อพิรุธ    [V] be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
DUBIOUS    D UW1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dubious    (j) (d y uu1 b i@ s)
dubiously    (a) (d y uu1 b i@ s l ii)
dubiousness    (n) (d y uu1 b i@ s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweifelhaftdubious [Add to Longdo]
zweifelhaft {adv}dubiously [Add to Longdo]
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Fragwürdigkeit {f}dubious nature [Add to Longdo]
Zweifelhaftigkeit {f}dubiousness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]
疑わしい節[うたがわしいふし, utagawashiifushi] (n) dubious points [Add to Longdo]
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity [Add to Longdo]
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational [Add to Longdo]
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious [Add to Longdo]
次经[cì jīng, ㄘˋ ㄐㄧㄥ, / ] non-canonical text; dubious classic text; Apocrypha [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top