Search result for

dublin

(24 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dublin-, *dublin*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทา
ดับลินคอร์เมทาดาทา เป็นหลักเกณฑ์ของการลงเมทาดาทาสำหรับเอกสารบนเว็บ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะทำงานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทำงานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะทำงานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกำหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย สำหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้เจ้าของผลงานจัดทำเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ ในโครงการต่างๆ หรือห้องสมุดต่างๆ มากมาย หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

หน่วยข้อมูลย่อย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ และสิทธิ

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ดับลินคอร์เมทาดาทา 15 เขตข้อมูล ได้แก่

1. Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ

2. Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึง บุคคล องค์กร หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

3. Subject หัวเรื่องของเนื้อหา จะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่กล่าวถึงทรัพยกร

4. Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร เป็นบทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ

5. Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น หมายรวมถึง บุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

6. Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึงบุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

7. Date ปีที่จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 yyyy-mm-dd

8. Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาหรือประเภทของสารสนเทศ

9. Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร

10. Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น เช่น URL UR ISBN หรือเลขเรียกหนังสือ (Call no.)

11. Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน

12. Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา

13. Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

14. Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากร

15. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในทรัพยากรนั้นๆ

ตัวอย่าง Dublin Core ในเอกสารเว็บ

<b>Dublin</b> Core

การที่ดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจาก ผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยข้อมูลย่อยทั้งหมด สามารถเลือกใช้เท่าที่จำเป็นหรือต้องการ สามารถใช้หน่วยข้อมูลซ้ำได้ สามารถเพิ่มขยายหน่วยข้อมูลได้ตามความจำเป็น และใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) และเป็นสากล

บรรณานุกรม:

Dublin Core Metadata Initiative. [Online]. Available: http://dublincore.org/ Accessed: 2012-05-26.

Dublin Core Tutorial. [Online]. Available: http://www.tutorialsonline.info/Common/DublinCore.html. Accessed: 2012-05-26. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was from Dublin.เธอมาจากดับลินท์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Packing. He has a cardiology convention in Dublin.เตรียมของอยู่ค่ะ เขาจะต้องไปทำงานที่ดับลิน Leap Year (2010)
February 29th, Dublin, Ireland, she hits him with it.ในวันที่ 29 กุมพาพันธ์ ดับลิน ไอร์แลนด์ แล้วเธอก็ขอเขาแต่งงาน Leap Year (2010)
I may have underestimated the storm just a little bit, but I'm afraid we are being diverted to Cardiff, Wales, as Dublin Airport has been shut down.ผมอาจจะประเมินต่ำเกินไป มีพายุเล็กน้อย แต่เกรงว่า เราจะต้องลงที่ คาร์ดิฟ เวลล์ เพราะสนามบินที่ดับลินปิดชั่วคราว Leap Year (2010)
Look. I'm going to Dublin to propose to my boyfriend on the 29th, leap day.ฟังนะคะ ฉันต้องไปดับลิน\ เพื่อขอแฟนแต่งงานในวันที่ 29 ปีอธิกสุรทิน Leap Year (2010)
Beryl, will you ring Dublin International Airport and get them to open a runway especially for madam?เบอริล เธอช่วยโทรไปที่ สนามบินดิบลิน แล้วให้พวกเขาเปิดรันเวย์ ให้พิเศษเฉพาะคุณผู้หญิงคนนี้ทีสิ Leap Year (2010)
I just need someone to tell me how to get to Dublin from here.ฉันแค่อยากให้มีคนบอกว่า จากที่นี่จะไปที่ดับลินอย่างไรค่ะ Leap Year (2010)
The year the last Dublin bus left Dingle.ปีที่รถบัสคันสุดท้ายออกจากดิงเกิ้ลไปดับลิน Leap Year (2010)
Hello. Yes, I need a taxi to Dublin.ค่ะ ฉันต้องการรถแท็กซี่เพื่อจะไปดับลินค่ะ Leap Year (2010)
Well, I need you... I need you to drive me to Dublin.ฉันต้องการให้คุณพาฉันไปดับลิน Leap Year (2010)
Dublin, is it?ดับลินหรือ Leap Year (2010)
Well, I'll tell you something about Dublin, Anna from Boston.เอ่อ ผมจะบอกอะไรอย่างเกี่ยวกับดับลิน คุณแอนนาจากบอสตัน Leap Year (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับลิน[n. prop.] (Daplin) EN: Dublin   FR: Dublin

CMU English Pronouncing Dictionary
DUBLIN    D AH1 B L AH0 N
DUBLIN'S    D AH1 B L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dublin    (n) (d uh1 b l i n)
Dubliner    (n) (d uh1 b l i n @ r)
Dubliners    (n) (d uh1 b l i n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
都柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland, #52,579 [Add to Longdo]
都伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 都柏林, #533,083 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dublin; Baile Átha Cliath (Hauptstadt von Irland)Dublin; Baile Átha Cliath (capital of Ireland) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dublin \Dublin\ prop. n. (Geography)
   The capital city of Ireland. Population (2000) = nk.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dublin
   n 1: capital and largest city and major port of the Irish
      Republic [syn: {Dublin}, {Irish capital}, {capital of
      Ireland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top