ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domesticated

D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domesticated-, *domesticated*, domesticat, domesticate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can be domesticated, Sarah, don't you see?มันถูกทำให้เชื่องแล้วละ ซาร่า Day of the Dead (1985)
I'll show them that these creatures can be domesticated even without the surgery.ให้เห็นว่ามันเชื่องได้ แม้จะไม่ต้องผ่าตัด Day of the Dead (1985)
This looks to be a pretty domesticated house.นี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านสวยโดดเด่น Pulp Fiction (1994)
This is incredible. The serum works. You've domesticated them.เหลือเชื่อจริงๆ เซรุ่มใช้ได้ผล คุณทำให้มันเชื่องได้ Resident Evil: Extinction (2007)
Those critters are domesticated.สัตว์พวกนั้นถูกฝึกให้เชื่อง Grievous Intrigue (2010)
In a world where rhinoceroses are domesticated pets, who wins the Second World War?ในโลกที่ rhinoceroses กับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ใครคือผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สอง The Zazzy Substitution (2010)
You've been domesticated!นายเปลี่ยนไปแล้วงั้นเหรอ! Nebraska (2011)
Sorry. I'm a domesticated man.โทษที ผมเป็นคนของชุมชน Get Carter (2011)
"inserted into bacteria and domesticated animals for medial purposes."ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย และสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ Big Feet (2012)
These animals aren't domesticated.สัตว์พวกนี้ไม่เชื่อง The Tiger in the Tale (2012)
Best thing about the English... you're so domesticated.สิ่งหนึ่งที่ดีของชาวอังกฤษคือ พวกเขาเชื่องจริงๆ His Last Vow (2014)
Domesticated never!ไม่เคยคิดถึงคำว่าเชื่อง! The Secret Life of Pets (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domesticatedCats were domesticated by the Egyptians.
domesticatedIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
domesticatedIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อง[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMESTICATED    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domesticated    (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪtɪd (d @1 m e1 s t i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] domesticated animal products, #28,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家蚕[かさん, kasan] (n) (See 野蚕) domesticated silkworm [Add to Longdo]
家猫[いえねこ;イエネコ, ieneko ; ieneko] (n) domesticated cat [Add to Longdo]
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P) [Add to Longdo]
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig) [Add to Longdo]
馴れた[なれた, nareta] (adj-f) domesticated; tame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domesticate \Do*mes"ti*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Domesticated}; p. pr. & vb. n. {Domesticating.}] [LL.
   domesticatus, p. p. of domesticare to reside in, to tame. See
   {Domestic}, a.]
   1. To make domestic; to habituate to home life; as, to
    domesticate one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be, as it were, of one's family or country;
    as, to domesticate a foreign custom or word.
    [1913 Webster]
 
   3. To tame or reclaim from a wild state; as, to domesticate
    wild animals; to domesticate a plant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 domesticated \domesticated\ adj.
   1. tame, tamed; -- of animals. Opposite of {wild}.
 
   Syn: domestic.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. accustomed to home life; as, some men think it unmanly to
    be domesticated; others find gratification in it.
    [WordNet 1.5]
 
   3. acclimated to a new environment; -- of plants or animals.
 
   Syn: naturalized, nonnative.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domesticated
   adj 1: converted or adapted to domestic use; "domestic animals";
       "domesticated plants like maize" [syn: {domestic},
       {domesticated}]
   2: accustomed to home life; "some men think it unmanly to be
     domesticated; others find gratification in it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top