Search result for

เชื่อง

(51 entries)
(0.0735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อง-, *เชื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง
เชื่องช้า[ADV] slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชื่องช้า[V] be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่องว. ไม่เปรียว, ไม่ดุ, ที่คุ้นกับคน, (ใช้แก่สัตว์).
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง Lancelot (2008)
You sure got a faithful dog now, Michael.แกมีหมาเชื่อง ๆ แล้ว ไมเคิล The Bank Job (2008)
Pulled rank on my tame copper.สั่งการพวกตำรวจเชื่อง ๆ ของผมได้เลย The Bank Job (2008)
Small thing, really. Well-mannered.ตัวเล็ก แล้วก็เชื่องดีด้วย The Lazarus Project (2008)
And what does Caspian know of this superstition?แล้วแคสเปี้ยนล่ะรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับความเชื่องมงายนี้บ้าง? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน Home (2009)
I'm not gonna slow down long enough for anyone to catch me.ฉันคงไม่เชื่องช้า จนมีใครมาจับฉันได้หรอก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
It seems the target in each case was someone we had arrested before but just couldn't put a case against them.มันดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาแต่ล่ะที่ต่าง เป็นคนที่เราเคยจับกุมมาก่อน แต่เพียงเอากรณีมาเชื่องโยงไม่ได้ Emotional Rescue (2009)
What happened, you forget to kiss her ass before you left? Shh. No talking, Johnny.เกิดอะไรขึ้นถึงทำตัวเลี้ยงไม่เชื่อง ห้ามคุย จอห์นนี่ Dare (2009)
The Wilberforces tamed them and together they were unstoppable.พวกวิลเบอร์ฟอร์สทำให้มันเชื่องและ ร่วมมือกัน Under the Mountain (2009)
Superstition?ความเชื่องมงาย? Mystery of a Thousand Moons (2009)
Superstition, you sayความเชื่องมงายงั้นรึ Mystery of a Thousand Moons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
docile[ADJ] เชื่อง, See also: ว่านอนสอนง่าย, Syn. feeble, weak, weak-willed, obedient, Ant. strong-willed, strong
docility[N] การว่านอนสอนง่าย, See also: เชื่อง, Syn. obedience, compliance
domestic[ADJ] เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
draggy[ADJ] เชื่องช้า, See also: น่าเบื่อ, ยืดเยื้อ, Syn. interminable, lengthy, Ant. shortened, abbreviated
laggard[ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
pliable[ADJ] เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding
stupid[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
sullen[ADJ] เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish
tame[ADJ] เชื่อง (สัตว์), Syn. docile, domestacated, Ant. wild
tardy[ADJ] เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
broncobustern. คนฝึกม้าป่าให้เชื่อง
buckaroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
buckeroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top