ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispose

D IH0 S P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispose-, *dispose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispose(vt) จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
dispose of(phrv) เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
dispose towards(phrv) ตัดออกไป, See also: เอาออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง, จับจ่าย, ดำเนินการ, จัดการ vi. จัดการ, กำจัด, โอน, ขายทิ้ง, กินหมด, ดื่มหมด, ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle, remove, affect, induce, Ant. disarrange, deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย, ไม่สบาย, ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ, ทำให้โน้มเอียง, จัดการล่วงหน้า, จัดการล่วงหน้า, จัดการก่อน, vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง, มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, หวังดี, มีเจตนาดี, มีอารมณ์ดี, มีนิสัยดี

English-Thai: Nontri Dictionary
dispose(vi) จำหน่าย, ขาย, โอน, กำจัด, ทำลาย, โน้มน้าว, ชักชวน
dispose(vt) จัด, จัดวาง, จำหน่าย, จ่าย, ใช้จ่าย, จัดการ
disposed(adj) ชอบ, สมัครใจ, มีใจ, เอนเอียง
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ, ทำให้ไม่พอใจ, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ, ป่วย, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า, เป็นช่องทางให้, จูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose(vt) จำหน่ายจ่ายโอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน" The Cement Garden (1993)
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว Schindler's List (1993)
And that's the way it was. Each day I would dispose of as much loose skin, fingernails and hair as possible.ทุกวันผมต้องกำจัดผิว เล็บและผมเท่าที่ทำได้ Gattaca (1997)
I had some other business to dispose of.ผมมีธุระต้องสะสาง The Jackal (1997)
I won't let you dispose of it as you pleaseฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอทำแบบนั้น GTO (1999)
She tried to dispose of it in the girls' bathroom.และเธอพยายามกำจัดมันในห้องน้ำหญิง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I will dispose of the old man.ข้าจะกำจัดไอ้แก่นี่เอง The Da Vinci Code (2006)
Dispose of them.Dispose of them. Apocalypto (2006)
Shimizu. Dispose of the dog.ชิมิซึ จัดการหมานั่นซะ.. Letters from Iwo Jima (2006)
Not exactly ideal in the element of surprise department, and I have to find a new way to dispose of Little Chino's body.จะจู่โจมโดยไม่ให้รู้ตัวคงลำบาก แถมยังต้องหาวิธีกำจัดชิ้นส่วนอีก Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disposeDispose of the old magazines.
disposeFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
disposeHe disposed of his old house.
disposeHe disposed of the trash.
disposeHe has disposed of what was left of his estate.
disposeHe is disposed to laughter.
disposeHe says He must dispose of the mice in the attic.
disposeHe wants to dispose of his books.
disposeHe wants to dispose of his land.
disposeHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
disposeHow were the bodies of those who died disposed of?
disposeHow will you dispose of this problem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
ปล่อยของ(v) sell something, See also: dispose of something, Syn. ขายของ, Example: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง, Thai Definition: ขายของออกไป
จำหน่าย(v) get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai Definition: เอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
จัดแจง[jatjaēng] (v) EN: arrange ; prepare ; get ready  FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[jat klum] (v, exp) EN: form into groups ; organize into groups  FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[jat wāng] (x) FR: disposer
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดขยะ[kamjat khaya] (n, exp) EN: dispose of rubbish  FR: éliminer les déchets
มีแต่...[mī tāe ...] (v, exp) EN: only have ... ; there are only ...  FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาว่าง[mī wēlā wāng] (v, exp) EN: have free time ; be free  FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPOSE D IH0 S P OW1 Z
DISPOSED D IH0 S P OW1 Z D
DISPOSER D IH0 S P OW1 Z ER0
DISPOSES D IH0 S P OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispose (v) dˈɪspˈouz (d i1 s p ou1 z)
disposed (v) dˈɪspˈouzd (d i1 s p ou1 z d)
disposes (v) dˈɪspˈouzɪz (d i1 s p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスポーザー[deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k, vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g, vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
計らう[はからう, hakarau] (v5u, vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of [Add to Longdo]
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s, vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of [Add to Longdo]
捌く[さばく, sabaku] (v5k, vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.) [Add to Longdo]
取り回す;取回す[とりまわす, torimawasu] (v5s, vt) to rotate in one's hands; to treat; to manage; to dispose of [Add to Longdo]
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u, vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r, vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispose \Dis*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Disposed}; p. pr. &
   vb. n. {Disposing}.] [F. disposer; pref. dis- + poser to
   place. See {Pose}.]
   1. To distribute and put in place; to arrange; to set in
    order; as, to dispose the ships in the form of a crescent.
    [1913 Webster]
 
       Who hath disposed the whole world?  --Job xxxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       All ranged in order and disposed with grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The rest themselves in troops did else dispose.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate; to adjust; to settle; to determine.
    [1913 Webster]
 
       The knightly forms of combat to dispose. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To deal out; to assign to a use; to bestow for an object
    or purpose; to apply; to employ; to dispose of.
    [1913 Webster]
 
       Importuned him that what he designed to bestow on
       her funeral, he would rather dispose among the poor.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   4. To give a tendency or inclination to; to adapt; to cause
    to turn; especially, to incline the mind of; to give a
    bent or propension to; to incline; to make inclined; --
    usually followed by to, sometimes by for before the
    indirect object.
    [1913 Webster]
 
       Endure and conquer; Jove will soon dispose
       To future good our past and present woes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions dispose kings to tyranny, husbands to
       jealousy, and wise men to irresolution and
       melancholy.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To dispose of}.
    (a) To determine the fate of; to exercise the power of
      control over; to fix the condition, application,
      employment, etc. of; to direct or assign for a use.
      [1913 Webster]
 
         Freedom to order their actions and dispose of
         their possessions and persons.  --Locke.
    (b) To exercise finally one's power of control over; to
      pass over into the control of some one else, as by
      selling; to alienate; to part with; to relinquish; to
      get rid of; as, to dispose of a house; to dispose of
      one's time.
      [1913 Webster]
 
         More water . . . than can be disposed of. --T.
                          Burnet.
      [1913 Webster]
 
         I have disposed of her to a man of business.
                          --Tatler.
      [1913 Webster]
 
         A rural judge disposed of beauty's prize.
                          --Waller.
 
   Syn: To set; arrange; order; distribute; adjust; regulate;
     adapt; fit; incline; bestow; give.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispose \Dis*pose"\, v. i.
   To bargain; to make terms. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      She had disposed with C[ae]sar.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispose \Dis*pose"\, n.
   1. Disposal; ordering; management; power or right of control.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But such is the dispose of the sole Disposer of
       empires.               --Speed.
    [1913 Webster]
 
   2. Cast of mind; disposition; inclination; behavior;
    demeanor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He hath a person, and a smooth dispose
       To be suspected.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispose
   v 1: give, sell, or transfer to another; "She disposed of her
      parents' possessions"
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: make receptive or willing towards an action or attitude or
     belief; "Their language inclines us to believe them" [syn:
     {dispose}, {incline}] [ant: {disincline}, {indispose}]
   4: place or put in a particular order; "the dots are unevenly
     disposed"
   5: make fit or prepared; "Your education qualifies you for this
     job" [syn: {qualify}, {dispose}] [ant: {disqualify},
     {indispose}, {unfit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top