ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抛弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抛弃-, *抛弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, / ] discard; dump, #6,395 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then when Jessie's song came up, we were just 40-year-old men crying our eyes out over this abandoned cowgirI doll.[CN] 但是杰西的歌一出来 几个四十岁的男人 为了这个被抛弃的女牛仔娃娃哭得不行 The Pixar Story (2007)
- And down from that, getting dumped.[CN] -并且向下从那,被抛弃 What Love Is (2007)
We're not strong, we're certainly not wise so we throw away people who are most valuable.[CN] 我们不强壮, 我们当然不聪明 ... 因此我们抛弃人 非常有价值。 What Love Is (2007)
- What the fuck are you talking about? - She left me.[CN] 你他娘的在讲些什么 是她抛弃了我 Boy A (2007)
After leaving her entire world behind.[CN] 她抛弃了她的整个世界. 为什么你这样对她? Jab We Met (2007)
Of a schipbreukeling on the banks of loneliness.[CN] 作为一个被抛弃在孤独海岸的寂寞旅者 The Diving Bell and the Butterfly (2007)
I can't believe she's ditching me for that jerk.[CN] 真不敢相信她会为了那个混蛋抛弃 My Tutor Friend 2 (2007)
They leave them rode hard and put up wet.[CN] 恶魔耗尽人类后就抛弃他们 Sin City (2007)
And when he refused, God banished him.[CN] Lucifer拒绝了,上帝便抛弃了他 Sin City (2007)
- Our boy got dumped tonight.[CN] -我们的男孩今晚被抛弃 What Love Is (2007)
♪ Abandon musophobia, And embrace a new utopia ♪[CN] 抛弃已有的成见 一起建立一个乌托邦 Your Friend the Rat (2007)
We saw this art form being thrown away, so, for us, it was just, it was a tragic time.[CN] 看到这种艺术形式 就这样被抛弃 对我们来说 也是很悲痛的时刻 The Pixar Story (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top