ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chuck out

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chuck out-, *chuck out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chuck out[PHRV] โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fling out, pitch out, throw out, toss out
chuck out[PHRV] กำจัด, Syn. throw ot
chuck out[PHRV] หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
chuck out[PHRV] ออกจากบ้าน, Syn. throw out
chuck out[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. fling out, hurl out
chuck out[PHRV] ทำให้เสีย, See also: ทำให้พัง, Syn. throw out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And don't let Chuck out of your site.อย่าให้ชัคคลาดสายตา เขาอาจเป็นรายต่อไป Chuck Versus the Helicopter (2007)
Uh, one of us needs to go and get Chuck out of police custody.ต้องมีคนไปช่วยชัคจากตำรวจ Chuck Versus the Marlin (2008)
That's why you cut Chuck out of your life?นั่นคือสาเหตุที่เธอตัดชัคออกไปจากชีวิตเหรอ The End of the Affair? (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chuck out
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]
   2: put out or expel from a place; "The unruly student was
     excluded from the game" [syn: {eject}, {chuck out},
     {exclude}, {turf out}, {boot out}, {turn out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top