ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast away

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast away-, *cast away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast away[PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast aside, discard
cast away[PHRV] เลิกติดต่อกับ, Syn. cast aside

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together,เวลาที่จะทิ้งก้อนหิน และ เวลาที่จะเอาหินมารวมกัน Good Mourning (2009)
♪ So cast away# So cast awayIt Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Maleficent thought of how Stefan cast away his ring, he who had so little in the world, so that their hands might touch again, and her heart was moved.คิด maleficent ของวิธีการ สเตฟานทิ้งแหวนของเขา เขาเป็นคนที่มีเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโลก เพื่อให้มือของพวกเขา อาจสัมผัสอีกครั้ง Maleficent (2014)
They're orphans, cast away from their mother stars during the chaotic birth of their native star systems.พวกเขากำลังเด็กกำพร้าโยน ออกไปจากดาวแม่ของพวกเขา ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายของ ระบบดาวพื้นเมืองของพวกเขา Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยนทิ้ง[v.] (yōnthing) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off   FR: jeter ; se débarasser de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away, #12,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]
投げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P) [Add to Longdo]
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast away
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top